Jag misstänker att jag har råkat ut för en patientskada

Börja med att göra det enkla online-testet med vars hjälp du ser om du kan få ersättning för patientskada.

Onlinetest

Diskutera gärna också frågan med den behandlande läkaren eller en representant för vårdpersonalen. Orsaken till många patientskadeanmälningar är ofta ovisshet gällande sjukdomen, skadan eller vården. Sådana oklarheter kan snabbast redas ut genom kontakt med vårdinrättningen. Efter att ha diskuterat ärendet kan du lämna in en patientskadeanmälan om du fortfarande misstänker patientskada. Du kan diskutera vården också med patientombudsmannen på vårdstället.

Hurdana skador är ersättningsgilla?

Patientförsäkringscentralen ersätter personskada som uppstått i samband med behandling, om en erfaren yrkesutbildad person kunde ha undvikit skadan genom att agera på annat sätt och om de övriga förutsättningarna för patientskada uppfylls.

Positiv lösning

Hurdana skador är inte ersättningsgilla?

Patientförsäkringen ersätter inte alla negativa konsekvenser i samband med hälso- och sjukvård. Ibland är slutresultatet av behandlingar och ingrepp inte vad man väntat sig, även om allting gjorts enligt bästa kompetens och kunskap. Som patientskada ersätts inte att ett gott slutresultat inte uppnåtts trots god vård.

Patientförsäkringen ersätter inte heller bristfällig verksamhet eller till exempel felaktig diagnos, om detta inte orsakar personskada.

Negativ lösning