Corona och patientförsäkring

Är det möjligt att få ersättning från patientförsäkringen för corona?

Coronavirusepidemin påverkar inte ersättningsgrunderna. Dessa tillämpas under epidemin som normalt såväl vad gäller fall relaterade till coronaviruset som vården av andra sjukdomar och skador.

Huruvida ersättning beviljas beror på om fallet uppfyller något av kraven för ersättning i lagen. Anmälan av patientskada – oberoende av om skadan har koppling till coronaviruset eller andra sjukdomar – är alltid möjlig att göra och Patientförsäkringscentralen avgör utgående från utredningar om det rör sig om en patientskada som ska ersättas.

Fungerar Patientförsäkringscentralen som normalt under coronavirusepidemin?

Patientförsäkringscentralen fungerar som vanligt även under undantagsförhållanden. För att försäkra oss om kontinuiteten hos behandlingen av ersättningar har vi minimerat närkontakter och nästan hela vår personal arbetar för närvarande på distans, med undantag för vissa uppdrag relaterade till hanteringen av brevpost. Vår behandling av ersättningar är helt elektronisk och fungerar även vid undantagsförhållanden. Även vår servicetelefon fungerar som normalt.

Bland annat expertläkares möten ordnas för närvarande som distansmöten. En del av våra medicinska experter är på grund av coronaviruset nu upptagna av deras egentliga arbete som läkare, vilket kan innebära långsammare behandling av enskilda ärenden. Detta påverkar dock inte väsentligt vår totala behandlingstid.

Det kan ta längre tid än normalt att få utredningar, såsom patienthandlingar och utredningar från hälsovården, på grund av coronavirussituationen. För närvarande kan dock ingen betydande fördröjning ses.

Det är tryggt att göra en skadeanmälan hemma genom att fylla i den elektroniska blanketten för skadeanmälan. Nu är det alltså ett bra tillfälle att sköta det egna patientskadeärendet.

Jag hade en operationstid på ett sjukhus, men den ställdes in under tiden då man förberedde sig på coronaepidemin. Jag har varit tvungen att ha smärta och värk längre än det var meningen och min hälsa har försämrats under tiden som jag har väntat på operationen. Kan jag få en ersättning från patientförsäkringen?

Resurserna inom hälso- och sjukvården påverkar vilken nivå av vård som kan erbjudas av samhället. Som patientskada ersätts inte en försämring av en persons hälsotillstånd, om orsaken till att hälsotillståndet försämrats enbart beror på begränsade resurser inom hälsovården och resursfördelningen och verksamheten har varit på en godtagbar nivå i övrigt och man gjort en korrekt bedömning av exempelvis hur brådskande vården är.

Du kan göra en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Utgående från utredningar bedömer vi om ditt vårdbehov har bedömts korrekt med beaktande av de tillgängliga resurserna inom hälsovården.

Jag smittades av coronaviruset på ett vårdhem. Ersätter patientförsäkringen?

Som patientskada kan endast en personskada som förorsakats i samband med hälso- och sjukvård ersättas. Det huvudsakliga syftet för äldrevård och hemtjänster är tillsyn, assistans, vård och annat stöd för patienten och kan i princip inte anses vara hälso- eller sjukvård. Coronavirussmitta från vårdpersonal eller en annan patient på ett vårdhem har inte förorsakats i samband med hälsovård eller sjukvård och omfattas inte av tillämpningen av patientskadelagen.

Om det å andra sidan kan påvisas att smittan troligtvis har fått sin början i samband med ett medicinskt vårdingrepp på vårdhemmet, är det möjligt att tillämpa infektionsparagrafen i patientförsäkringen på fallet och fallet kan tas upp till bedömning av Patientförsäkringscentralen.

Jag smittades av coronaviruset på sjukhusets bäddavdelning. Ersätter patientförsäkringen?

En infektion som troligtvis fått sin början i samband med undersökning eller vård kan ersättas från patientförsäkringen, om man gör bedömningen att patienten inte behöver stå ut med den som följd av vården. Vid bedömningen av om ersättning kan beviljas beaktas såväl riskerna förknippade med vård som riskerna förknippade med att patienten inte får vård. Ju svårare sjukdomen eller skadan är att behandla och ju större infektionsrisk som är förknippad med vården, desto större bör skadan förorsakad av infektionen vara för att berättiga till ersättning.

Det är möjligt att ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen för en infektion, såsom coronavirusinfektion, som har sitt ursprung i vistelse på en bäddavdelning. Huruvida ersättningen beviljas bedöms vid Patientförsäkringscentralen utgående från en s.k. toleransbedömning.

Min utredning till Patientförsäkringscentralen fördröjs på grund av coronaepidemin. Vad ska jag göra?

Om du ska lämna in utredningar till Patientförsäkringscentralen, för vilka exempelvis läkarutlåtande krävs, och du inte kan få en läkartid eller din tid skjuts upp på grund av coronaepidemin ska du kontakta vår kundtjänst. I allmänhet får man förlängd tid för att lämna in utredningen.