Inhämtande av ytterligare information

På grundval av den information som anges i skadeanmälan erhåller Patientförsäkringscentralen den information och de förtydliganden man behöver för att avgöra anspråket, till exempel en hälsovårdsrapport om behandlingsort och en sakkunnigläkares bedömning.

Patientförsäkringscentralen begär patientjournalerna direkt från vårdinrättningarna, oavsett om en del handlingar har sänts in med skadeanmälan. Patientförsäkringscentralen har inte rätt att söka information direkt från vårdplatsernas patientregister eller från Omakantas onlinetjänst.

Det tar tid att sammanställa materialet, men det är nödvändigt att utredningen är så fullständig som möjligt för att avgörandet ska bli tillförlitligt och korrekt.

Hälso- och sjukvårdens utredning

Patientförsäkringscentralen begär en hälsovårdsrapport från sjukhuset eller den privata vårdplatsen som anges i skadeanmälan som varande platsen för skadan. En kopia av skadeanmälan skickas till vårdplatsen.

Patientförsäkringscentralen begär kopior av patientdokumenten som är nödvändiga för att hantera anspråket och annat material, som röntgenbilder, från skadeplatsen.

Om patienten har undersökts eller behandlats på en annan vårdinstitution för en skada på grund av sjukdom eller på grund av skada, kommer Patientförsäkringscentralen också att beställa kopior av patientdokumenten och röntgenbilder relaterade till skadan från dessa behandlingsställen.

Yttrande från en sakkunnigläkare

När Patientförsäkringscentralen har erhållit begärda patientdokument kommer ärendet att vägas ur medicinsk synvinkel. Patientförsäkringscentralens sakkunnigläkares yttrande inhämtas vanligen för att avgöra ett skadeärende.