Skada vid distribution av läkemedel

Patientförsäkringen täcker personskada orsakad av leverans av receptbelagda läkemedel från ett apotek i strid med reglerna om recept eller läkemedelsdistribution. I regel är det fråga om att läkemedlet inte är det ordinerade eller att läkemedlets styrka eller bruksanvisning avviker från receptet.

Denna bestämmelse i lagen gäller felaktig överlåtelse av receptbelagda läkemedel från apotek. Skador som gäller administrering eller ordination av läkemedel i samband med undersökning eller behandling och vård bedöms enligt punkten behandlings- och vårdskada. Förutsättningen för att en sådan skada ska ersättas som patientskada är, att det enligt en erfaren yrkespersons standard har skett ett fel vid ordinationen eller administreringen.

Biverkningar på ett korrekt föreskrivet och administrerat läkemedel ersätts inte som patientskador utan kan återbetalas av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagetpå grundval av en frivillig läkemedelsskadeförsäkring.