Ersättning till närstående

Som regel betalas ersättning endast till den skadade personen. Den icke-skadade personens förluster kan i princip inte ersättas, även om de uppstår till följd av en skadehändelse.

Av en särskild anledning kan emellertid den skadelidandes närstående få en rimlig ersättning för nödvändiga kostnader eller inkomstbortfall som uppstår till följd av vård av den skadade personen. Ett särskilt skäl kan anses vara att den skadade är ett barn, han eller hon har en utvecklingsstörning eller att den skadade har drabbats av en särskilt allvarlig skada till följd av patientskadan. Förekomsten av en viss orsak beaktas alltid från fall till fall. Närstående avser familjemedlemmar till den skadade personen eller andra särskilt närstående personer.

Ersättning för att ta hand om en skadad person kan högst erhållas tills patientens skada har stabiliserats. Ingen ersättning betalas ut till närstående personer till den skadade personen för psykisk ångest eller annat obehag som orsakats av en familjemedlems ohälsa eller funktionshinder på grund av patientskada.