Abdominella ingrepp

1) Blödning efter operation av ljumskbråck

På grund av ett ljumskbråck som förorsakade smärta genomgick patienten en korrigerande operation av ljumskbråcket. Efter åtgärden uppkom en blodutgjutning i ljumskområdet som orsakade mer smärta än väntat och långsam återhämtning.

Den operation av ljumskbråcket som gjordes på patienten var medicinskt motiverad och det tekniska utförandet av den var korrekt. Trots att man under en operation stoppar blödningar kan det trots detta uppkomma blödningar i operationsområdet. I samband med åtgärder är det alltid möjligt att det uppkommer en blödning i operationsområdet och detta kan inte alltid undvikas trots att åtgärden genomförs på korrekt sätt.

Eftersom åtgärden var motiverad och dess genomförande korrekt, och dess följder trots detta inte kunde undvikas, är det inte frågan om en ersättningsgill patientskada.

2) Avlägsnande av polyp i tjocktarmen och tarmskada

Patienten genomgick en tjocktarmsendoskopi där man avlägsnade två polyper, dvs. missbildningar, i tarmens slemhinna. Den ena polypen avlägsnades genom diatermi (bränning) och den andra genom avsnörning. Samma kväll fick patienten kraftiga magsmärtor. Man konstaterade ett hål i tarmen som korrigerades i en jouroperation. Patienten var på sjukhus ungefär en vecka efter korrigeringen av tarmskadan.

Endoskopin av slemhinnan och borttagningen av polyperna var en medicinskt motiverad åtgärd. Missbildningar i tjocktarmens slemhinna är förknippade med risk för elakartade tumörer och därför måste missbildningar ibland kontrolleras och avlägsnas.

Tarmskadan hade uppkommit i samband med avsnörningen av den ena polypen. I det tekniska genomförandet av åtgärden uppnåddes inte den professionella standard som krävs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utför endoskopier och borttagning av polyper, eftersom det område som avlägsnades var för stort. Åtgärden hade haft effekter även på tjocktarmsväggen. Med korrekt förfarande skulle man ha kunnat undvika tarmskadan.

Patienten fick ersättning för personskadan som orsakades av den korrigerande tarmoperationen.

3) Bortoperation av gallblåsan och skada i gallgången

En patient med gallstenssymtom genomgick en titthålsoperation för borttagning av gallblåsan. Patienten hade smärtor efter operationen och man konstaterade att det fanns en skada i gallgången. Det sipprade gallvätska i operationsområdet. Läckaget av gallvätska kunde åtgärdas med insättning av ett rör i gallgången.

Bortoperationen av gallblåsan var en medicinsk motiverad åtgärd. I det tekniska genomförandet uppnåddes dock inte den professionella standard som krävs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utför bortoperationer av gallblåsan. Om operationen hade utförts tekniskt korrekt, skulle man ha kunnat undvika skadan i gallgången.

Patienten fick ersättning för personskadan som uppkom på grund av skadan i gallgången.