Blanketter

Patientförsäkringscentralens formulär har publicerats online. Du kan även beställa blanketter via e-post på lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi

Gå till:

Till skadeanmälaren

Använd skadeformuläret som publicerats av Patientförsäkringscentralen för att anmäla en patientskada. Du kan anmäla en patientskada till Patientförsäkringscentralen på tre olika sätt:

Om identifieringen inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer lönar det sig att byta webbläsare.

Enheten och webbläsaren du använder påverkar hur du kan använda PDF-formulär. Om du vill spara PDF-formuläret till din enhet är det värde att först ladda ner och spara formuläret och sen fylla i det. När vi nämner en enhet, menar vi dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Du kan begära ersättning ur patientförsäkringen, när du lämnar in en skriftlig skadeanmälan. Instruktioner om hur du skickar in en skadeanmälan, får du på vår sida: Patientskadeanmälan

Om du misstänker en patientskada bör du först göra Patientförsäkringscentralens online-test för att få en bedömning av om patientskadelagen överhuvudtaget gäller i ditt fall: Gör Patientförsäkringscentralens onlinetest

Till den ersättningssökande

Formuläret för ansökan om ersättning för patientskada eller dödsfall på grund av en patientskada fylls i och returneras till Patientförsäkringscentralen efter att du har fått ett positivt beslut om ersättning. Vi skickar ett formulär för ersättningsansökan i samband med ett positivt beslut om ersättning, men du kan också ladda ned formulären via denna webbplats. Använd dessa formulär för att ansöka om ersättning även om skadan åsamkar kostnader eller förluster i ett senare skede.

Du kan fylla i en ersättningsansökan antingen som ett elektroniskt webbformulär eller som ett pdf-formulär som skrivs ut.

Elektroniska formulär för ersättningsansökan

Logga in med bankkoder eller mobilcertifikat, fyll i och skicka det elektroniska formuläret för ersättningsansökan.

Pdf-formulär för ersättningsansökan som kan skrivas ut

Fyll i pdf-formuläret på din dator och sedan skriv ut formuläret. Skriv under formuläret och skicka det till Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. Du kan även skriva ut formuläret och fylla i det för hand.

Om ifyllandet av formulären eller identifieringen till den elektroniska ärendehanteringen inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer försök med en annan webbläsare. 

Enheten och webbläsaren du använder påverkar hur du kan använda pdf-formulär. Om du vill spara formuläret på din enhet, bör du först ladda ned och spara formuläret och sedan fylla i det. Med enhet avses en dator, telefon eller surfplatta.

Anvisningar för ersättningar och ifyllande av formulär finns på sidan Sökande av ersättning.

Elektronisk tjänst

Du kan göra frågor eller skicka förtydliganden och ytterligare information till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning, t.ex. bilagor till din skadeanmälan eller ett svaromål på den utredning som Patientförsäkringscentralen har skickat, till nätverksadressen.

  • Elektronisk kontakt är möjlig när ditt skadeärende har inletts hos Patientförsäkringscentralen och det har fått ett handläggningsnummer.
  • I Signicat-identifiering av en proxytjänst behöver du bankkoder eller mobilcertifikat för elektronisk kontakt, samt handläggningsnumretför din skada. Handläggningsnumret finns i det bekräftelsebrev eller beslut som Patientförsäkringscentralen har skickat till dig. Det har formen PO-vvvv-nnnn-nnn, t.ex. PO-2012-1234-123. 

Skicka bifogade filer i ett format där de kan överföras direkt till vårt system. Vårt system stöder följande filformat: .pdf (ej elektroniska formulär), .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .gif, .png, .jpeg, .jpg och .bmp. Vi kan inte behandla bilagor som skickas i andra format. Vi kan inte heller ta emot rapporter via en molnlagringstjänst, till exempel Google Drive, OneDrive och DropBox eller ljudfiler.

Vi tillhandahåller inte IT-support i händelse av problem med att ladda upp bilagor. Om du inte kan tillhandahålla bilagorna i de önskade filformaten kan du skriva ut dem eller spara dem t.ex på USB-minne och skicka dem per brev till patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.

Fullmakt

Om du vill ge någon annan fullmakt att sköta en patientskada för din räkning, kan du bifoga en fullmakt som du undertecknat till din ansökan.  Du kan skicka in en fullmakt som bilaga även vid ett senare tillfälle.

Enheten och webbläsaren du använder påverkar hur du kan använda PDF-formulär. Om du vill spara PDF-formuläret till din enhet är det värde att först ladda ner och spara formuläret och sen fylla i det. När vi nämner en enhet, menar vi dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Fullmakt (pdf, öppnas i en ny flik)

Om du redan har valt ett godkännandeavsnitt i din patientskadeansökan och därmed bemyndigat en annan person att hantera ditt ärende behöver du inte lämna in en egen fullmakt.

Uppsägningen av tillståndet måste alltid rapporteras skriftligen till Patientförsäkringscentralen. Du kan också använda vårt fullmaktsformulär för att återkalla auktorisationen. 

Om en patient är avliden kan dödsbodelägarna ge en person fullmakt att hantera ett patientskadeärende och höja ersättningen. För godkännande måste alla dödsbodelägare fylla i och underteckna sina egna fullmakter.

Fullmakt för dödsfall och dödsbo (pdf, öppnas i en ny flik)

Till arbetsgivaren

Arbetsgivaren från vilken Patientförsäkringscentralen har begärt en utredning om storleken på inkomstförlusten kan lämna in sin utredning till Patientförsäkringscentralen genom att fylla i följande formulär:

Arbetsgivarens löneanmälan (pdf, öppnas i en ny flik)

Enheten och webbläsaren du använder påverkar hur du kan använda PDF-formulär. Om du vill spara PDF-formuläret till din enhet är det värde att först ladda ner och spara formuläret och sen fylla i det. När vi nämner en enhet, menar vi dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Observera att du inte kan skicka ett pdf-formulär elektroniskt eftersom det måste undertecknas. Fyll i pdf-formuläret på din dator och skriv sedan ut och posta det till Patientförsäkringscentralen under adress Patientförsäkringscentralen
PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN.

Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

För hälso- och sjukvården

När Patientförsäkringscentralen har mottagit en skadeanmälan begär den en skriftlig hälso- och sjukvårdsutredning av den berörda vårdinrättningen eller yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsutredning 

En skriftlig utredninglämnas till Patientförsäkringscentralen med blanketten Hälso- och sjukvårdens utredning.

Om en medlem av Finlands Läkarförening i sin hälsovårdsutredning har meddelat att han eller hon har arbetat som egenföretagare och att han eller hon vill använda den grupppatientförsäkring som tecknats av föreningen för dess medlemmar, måste han eller hon lämna in en bilaga som bekräftar informationen. För mer detaljerad information om förfarandet, se formuläret.

Bilaga till Hälso- och sjukvårdens utredningsom fylls i elektroniskt (pdf, öppnas i en ny flik)

Enheten och webbläsaren du använder påverkar hur du kan använda PDF-formulär. Om du vill spara PDF-formuläret till din enhet är det värde att först ladda ner och spara formuläret och sen fylla i det. När vi nämner en enhet, menar vi dator, mobiltelefon eller surfplatta.