Anmälan om patientskada

Du kan begära ersättning ur patientförsäkringen genom att lämna in en skriftlig skadeanmäla till Patientförsäkringscentralen.

Läs instruktionerna för olycksfallsrapporten noga innan du fyller i formuläret och skickar det till Patientförsäkringscentralen. Vid behov får du hjälp med skadeanmälan av patientombudsmannen eller socialarbetaren på din vårdplats. Mer detaljerade instruktioner om hur man lämnar in en skadeanmälan, t.ex. instruktioner om att lämna in en elektronisk patientskadeanmälan och utarbetande av en fullmakt, har publicerats på vår hemsida, där även sökandens checklista har sammanställts.

Vägledning för att upprätta en skadeanmälan rörande patientskada

Tidsfrist för inlämning av skadeanmälan

Yrkandet måste lämnas in till Patientförsäkringscentralen inom tre år efter det att den skadelidande blev medveten om skadan eller borde ha varit medveten om den. Anmälningsfristen räknas med andra ord inte från behandlingstidpunkten, utan från den tidpunkt då du som skadelidande förstod eller borde ha förstått att skadan har orsakats inom hälso- eller sjukvården.

Av särskilda skäl kan ersättningskrav lämnas in även senare. Ersättning ska dock sökas senast inom tio år räknat från den ifrågavarande vården eller behandlingen, om vården eller behandlingen givits den 1 maj 1999 eller därefter. Om behandlingen har getts före den 1 maj 1999 är den absoluta preskriptionstiden 20 år. Om den absoluta preskriptionstiden har löpt ut kommer anmälan att avvisas, även om information om skadan har mottagits vid ett senare tillfälle.

Upprättarens checklista rörande skadeanmälan

 • Blankett: Fyll i avsnitten i din patientskadeanmälan noggrant och exakt. Det kommer att påskynda behandlingen av ersättningsbehandlingen hos Patientförsäkringscentralen. Om du fyller i formuläret för hand, skriv ner dina svar med tydlig handstil. 
 • Vårdplats: Ange så noggrant som möjligt på vilken vårdplats eller mottagning skadan har orsakats. Uppge också på vilka andra ställen du har undersökts eller fått vård för samma besvär, antingen före eller efter att den aktuella skadan gav sig till känna.
 • Tidpunkt: Dessutom bör du uppge så exakt som möjligt datum eller tidsperiod då du anser att skadan uppkom till följd av undersökning, vård eller behandling eller försummelse av dessa.
 • Grunderna: Berätta med egna ord för vilken personskada och på vilka grunder du ansöker som ersättning. Som ersättningssökande behöver du inte ange medicinska eller juridiska skäl för ditt ersättningsanspråk. Det är viktigt att din anmälan så bra som möjligt visar vad ärendet handlar om. Patientförsäkringscentralen begär en utredning av vården eller undersökningen på den vårdplats, där du angivit att skadan inträffat.
 • Omakanta: Patientförsäkringscentralen kan inte hämta dina uppgifter från Omakanta-onlinetjänsten. Ange all information om händelsen i din skadeanmälan.
 • Underskrift: Underteckna pappersformuläret rörande skadeanmälan innan du skickar det till Patientförsäkringscentralen. Det finns inget behov av en separat signatur för en elektronisk skadeanmälan; det räcker att logga in med bankkoder i systemet. Kom ihåg att skicka en elektronisk skaderanmälan innan du stänger webbsidan.
 • Bemyndigande: Som vuxen kan du bemyndiga någon annan att ta hand om dina angelägenheter. 
 • Minderårig eller annan omyndig person: På uppdrag av en minderårig eller på annat sätt funktionshindrad person undertecknas skadeanmälan av hans eller hennes vårdnadshavare. Intressebevakare för en minderårig är vanligtvis hans eller hennes föräldrar.
 • Dödsfall: Om patienten är avliden kan skadeanmälan lämnas in och undertecknas av en dödsbodelägare eller annan närstående person för vilken ekonomisk skada eller förlust faktiskt orsakats av patientens död.
 • Efter beslutet: Var noga med att skicka in din ansökan om kostnader till Patientförsäkringscentralen om du får ett positivt beslut på ansökan. Ansökan ska lämnas in senast tre år från dagen för beslutet.
 • Ändring av adress: Patientförsäkringscentralen skickar post angående skadeärendet till den postadress som du har uppgett. Kom ihåg att meddela eventuella ändringar i din postadress till Patientförsäkringscentralen.