Patientombudsman, patientombud och journalhandlingar

Det finns en patientombudsman som hjälper patienten och som informerar patienten om dennes rättigheter och i förekommande fall hjälper patienten att lämna in en påminnelse, ett klagomål eller en skaderapport. Ombudsmannen är inte anställd av eller företrädare för Patientförsäkringscentralen.

Patientombudsmannens kontaktinformation får du hos din vårdinrättning. Socialarbetarna på vårdinrättningen kan också ge dig information om patientförsäkringen.

Patientombud – ändring från och med 1.1.2024

Vid ingången av 2024 byts den svenska titeln patientombudsman till patientombud.

Patientombuden arbetar inom välfärdsområdena och sköter även uppgifter som patientombud inom den privata hälso- och sjukvården. Staten ordnar patientombudens verksamhet inom Försvarsmakten, fängelserna och statens sinnessjukhus.

Framöver har patientombuden till uppgift att ge råd om hur ersättningsyrkanden som gäller patientskador kan inledas vid Patientförsäkringscentralen. Patientombuden är inte längre skyldiga att bistå med att göra patientskadeanmälningar. 

Patientombuden ger även råd om hur klagomål, omprövningsbegäran, besvär, skadeståndsyrkande, ersättningsyrkande som gäller en läkemedelsskada, eller något annat ärende som gäller patientens rättsskydd inom hälso- och sjukvården kan inledas hos en behörig myndighet. Dessutom ger patientombuden råd och vid behov bistår med att framställa anmärkningar till hälso- och sjukvården.

Journalhandlingar

Som patient har du i allmänhet rätt att kontrollera den information som är registrerad om dig i journaler och du har rätt att kräva korrigering av felaktig information. En begäran om granskning och en eventuell begäran om rättelse av felaktiga uppgifter kommer att skickas till den vårdplats som har gjort anteckningarna.