Patientombudsman och journalhandlingar

Det finns en patientombudsman som hjälper patienten och som informerar patienten om dennes rättigheter och i förekommande fall hjälper patienten att lämna in en påminnelse, ett klagomål eller en skaderapport. Ombudsmannen är inte anställd av eller företrädare för Patientförsäkringscentralen.

Patientombudsmannens kontaktinformation får du hos din vårdinrättning. Socialarbetarna på vårdinrättningen kan också ge dig information om patientförsäkringen.

Som patient har du i allmänhet rätt att kontrollera den information som är registrerad om dig i journaler och du har rätt att kräva korrigering av felaktig information. En begäran om granskning och en eventuell begäran om rättelse av felaktiga uppgifter kommer att skickas till den vårdplats som har gjort anteckningarna.