Infektioner

1) Operation och infektion efter skada på akillessenan

Patienten fick en skada på akillessenan till följd av uttänjning. Senan reparerades genom operation och därefter gipsades benet. Snart uppkom en infektion i operationsområdet. Patienten måste vårdas på sjukhus i två veckor för intravenös antibiotikabehandling, och i operationsområdet gjordes en hudtransplantation. Efter åtgärden lugnade infektionen ner sig och den verkade inte ha inverkat på slutresultatet för behandlingen av akillessenan.

Behandlingen av den skadade akillessenan genom operation var en medicinskt motiverad åtgärd. Det tekniska utförandet av operationen var också korrekt. I samband med operationen förebyggdes infektion genom att patienten fick läkemedel som skyddar mot infektion under operationen. Trots detta kunde infektion i operationsområdet inte undvikas.

Vid bedömning av om en skada som orsakats av infektion är ersättningsgill tar man hänsyn till infektionens förutsägbarhet, karaktären och svårighetsgraden för sjukdomen eller skadan hos den undersökte eller vårdade personen, svårighetsgraden för den skada som infektionen orsakat samt patientens övriga hälsotillstånd.

Vid åtgärder i akillessenan föreligger ökad risk för infektioner i operationsområdet. I det aktuella fallet lyckades man lugna ner infektionen med antibiotikabehandling och en transplantationsoperation, och infektionen inverkade inte på slutresultatet.

Det var inte frågan om en ersättningsgill patientskada.

2) Infektion efter korrigering av det främre korsbandet i knä

På grund av ruptur i knäets främre korsband genomgick patienten en titthålsoperation och samtidigt ersattes den rupturerade senan med ett sentransplantat. Efter operationen uppkom en infektion i knäområdet som krävde sjukhusvård för intravenös antibiotikabehandling samt flera sköljningar och revideringar i operationsområdet under tre veckors tid. Trots detta gick sentransplantatet förlorat, och senare måste en ny operation utföras. Knäets funktion blev inte tillfredsställande.

Den knäartroskopi och den sentransplation som utfördes i samband med denna var medicinskt motiverade. Det tekniska utförandet av operationen var också korrekt. Den infektion som uppkom kunde inte undvikas.

Vid bedömning av om en skada som orsakats av infektion är ersättningsgill tar man hänsyn till infektionens förutsägbarhet, karaktären och svårighetsgraden för sjukdomen eller skadan hos den undersökte eller vårdade personen, svårighetsgraden för den skada som infektionen orsakat samt patientens övriga hälsotillstånd.

Det föreligger ingen betydande risk för postoperativ infektion i samband med knäartroskopi på en i övrigt frisk patient. I det här fallet ledde behandlingen till behov av kirurgiska revisioner och att det ursprungliga operationsresultatet gick förlorat. Efter korrigeringsoperationen var resultatet inte gott till alla delar och patienten fick bestående men.

Det var frågan om en ersättningsgill infektionsskada.