Först, gör ett test

Patientförsäkringscentralen ombesörjer behandlingen av patientskador och fungerar därmed som skydd för både patient- och sjukvårdspersonal. Vi utreder för din räkning om du är berättigad till juridisk ersättning. Hanteringen av skadeståndsärendet är gratis för dig.

Om du misstänker en patientskada, tag först ett online-test hos Patientförsäkringscentralen (PFC). Genom att göra testet får du en bedömning av om patientskadelagen eller patientförsäkringslagen kan tillämpas på ditt fall, dvs. om det är värt att göra en skadeanmälan.

Observera att resultatet av onlinetestet inte är ett beslut om ersättning. Patientförsäkringscentralen har till uppgift att bedöma om det finns en ersättningsgill patientskada. Huruvida skadan är ersättningsgill påverkas t.ex. av om en erfaren sjukvårdspersonal skulle ha agerat annorlunda i behandlingssituationen, om skadan kunde ha undvikits och om personskada orsakats. Individuella omständigheter beaktas alltid vid bedömningen. Knappt en fjärdedel av skadeanmälningarna leder till utbetalning av ersättningar.

Vägledning om hur man genomför onlinetest vid Patientförsäkringscentralen

  • Testet kan göras av vem som helst som misstänker en patientskada eller som i sitt arbete jobbar med patientskadeärenden.
  • Patientförsäkringscentralen samlar inte in några person- eller platsuppgifter eller ip-adresser om dem som gör testet. Vi följer endast upp antalet besökare i testet.
  • Den som gör webbtestet behöver inte ge sina kontaktuppgifter och testet kan göras helt anonymt. Testet har ingen koppling till handläggningen av skadeärendet.
  • Svara på varje fråga på onlinetestet och välj ett av de 2–6 alternativen. Testet framskrider enligt dina svar. Obligatoriska frågor är markerade med *. Till sist får du en bedömning av om patientskadelagen kan tillämpas på ditt ärende.

Gör Patientförsäkringscentrales onlinetest

Innan du lämnar in en skadeanmälan bör du kontakta din vårdplats. Flera patientskadeanmälan drivs av bristande medvetenhet om frågor som rör sjukdom, skada eller behandling och hanteras bäst genom att man pratar med medicinsk personal. Dessutom bör du bekanta dig med svaren på vanliga frågor.

Vanliga frågor om patientförsäkring

Ibland lönar det sig inte att göra en skadeanmälan genast efter det att symptom visat sig, eftersom det vid handläggningen av ärendet kan behövas uppgifter om hur hälsotillståndet utvecklats senare. Detta gäller speciellt infektioner. Du kan lämna in en skadanmälan inom tre år från den tidpunkt då du som skadelidande blivit informerad om skadan. Man kommer endast av en särskild anledning att frångå denna tidsfrist.

Upprättande av en skadeanmälan

Observera att resultatet av onlinetestet inte är ett beslut om ersättning.