Kontaktinformation

Posten som gäller skadeärenden:
Patientförsäkringscentralen
PB 1
00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN

Du kan också lämna dokumenten till receptionen:
Patientförsäkringscentralen
Östersjögatan 11–13
00180 Helsingfors

Kundtjänst

Obs! Servicenummrar i Patientförsäkringscentralen betjänar inte 17.9 kl. 13 - 15.

Kundtjänsten har telefontid vardagar kl. 12–15. Samtalsavgiften är normal mobiltelefonavgift. Sms kan inte skickas till våra telefonnummer.

Skade- och ersättningsärenden

Förfrågningar om anhängiga anmälningar och sökande av ersättning

tfn 040 450 4590

Förfrågningar om inkomstförlust och pensionsärenden

tfn 040 450 4505

Försäkringsärenden

Hälso- och sjukvårdens samt medlemsbolagens förfrågningar om försäkringsskyldigheten. Vänligen observera att e-postförbindelsen är oskyddad. Information som ska hemlighållas eller annars är känslig bör därför inte sändas via e-post (till exempel ersättningsärendens utredningar). Se anvisningen ”skicka bilagor elektroniskt” som finns under rubriken ”Skicka utredningar elektroniskt till Patientförsäkringscentralen”.

tfn 040 450 4545 eller via e-post: potilasvakuuttaminen@vakuutuskeskus.fi

Skicka frågor eller utredningar elektroniskt till Patientförsäkringscentralen

Observera! Dessa anvisningar gäller ersättningssökande. Representant för vårdanstalten se anvisningar för hälso- och sjukvårdens utredning.

Du kan skicka frågor eller utredningar och tilläggsuppgifter elektroniskt till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning. Det kan till exempel vara bilagor till skadeanmälan eller ditt svar på hörandebrevet.

  • Elektronisk kontakt är möjlig när ditt skadeärende har inletts på Patientförsäkringscentralen och det har fått ett handläggningsnummer.
  • I identifieringsförmedlingstjänsten Signicat behöver du bankkoder eller mobilt bank-id och handläggningsnumret för ditt skadeärende. Handläggningsnumret finns i det bekräftelsebrev eller beslut som Patientförsäkringscentralen har skickat till dig. Det har formen PO-vvvv-nnnn-nnn, t.ex. PO-2012-1234-123.
  • Vi rekommenderar att den elektroniska kontakten sker mellan kl. 6 och 22 eftersom det kan ske driftstopp i Patientförsäkringscentralens ärendesystem på natten.

Problemsituationer vid elektronisk hantering: Om du har tekniska problem när du ska fylla i eller skicka en blankett kan du kontakta PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Via e-postadressen får du service endast i tekniska frågor gällande elektronisk ärendehantering på vardagar kl. 9–15.

Skicka bilagor elektroniskt

Skicka bifogade filer i ett format där de kan överföras direkt till vårt system. Vårt system stöder följande filformat: .pdf (ej elektroniska formulär), .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .gif, .png, .jpeg, .jpg och .bmp. Vi kan inte behandla bilagor som skickas i andra format. Vi kan inte heller ta emot rapporter via en molnlagringstjänst, till exempel Google Drive, OneDrive och DropBox eller ljudfiler.

Vi tillhandahåller inte IT-support i händelse av problem med att ladda upp bilagor. Om du inte kan tillhandahålla bilagorna i de önskade filformaten kan du skriva ut dem eller spara t.ex. på USB-minne och skicka dem per brev till patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.

Skicka utredningar per post till Patientförsäkringscentralen

Du kan även skicka tilläggsuppgifter och utredningar samt originalmaterial (till exempel gipsmallar) per post till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning. Postadressen är Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. Märk alltid materialet med handläggningsnumret, patientens namn och personbeteckning samt avsändarens namn och adress. 

E-postadresserna

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

Observera att Patientförsäkringscentralen inte har en allmän e-postadress, t.ex. en registratorsadress. Det är inte heller möjligt att skicka handlingar eller utredningar som innehåller personuppgifter till våra arbetstagares e-postadresser.

FO-nummer 0653261-4