Oskälig skada

Om en allvarlig skada orsakas i samband med en korrekt genomförd undersökning, vård eller liknande behandling kan den ersättas som orimlig, oavsett om skadan hade kunnat undvikas om man agerat på ett annat sätt.

Huruvida skadan är ersättningsgill avgörs på grundval av en rimlighetsbedömning . Oskälighetsbedömning görs endast om behandlingen eller vården har orsakat patienten en bestående svår sjukdom, ett bestående svårt handikapp eller död. En sjukdom eller skada anses allvarlig när den enligt social- och hälsovårdsministeriets skadeklassificeringsbeslut motsvarar åtminstone en skada enligt invaliditetsklasserna 7 till 8.

Vid bedömning av skadans potentiella orimlighet beaktas följande saker:

  • svårighetsgraden hos den extra skada som vården orsakat
  • karaktären och svårighetsgraden hos den undersöktas eller behandlades sjukdom eller skada
  • patientens övriga hällsotillstånd
  • skadans sällsynthet
  • skadans sannolikhet i ifrågavarande enskilda fall.

En skada som står i betydande disproportion till den sjukdom eller kroppsskada som behandlas och till patientens hälsotillstånd i övrigt kan anses vara oskälig på det sätt som avses i lagen. Ju större denna disproportion är och ju större sammanbrott skadan innebär för patientens hälsotillstånd, desto mer kan det vara fråga om en oskälig skada.

Till exempel bestående neuropatisk smärta som allvarligt invalidiserar patienten och som uppstått till följd av en rutinåtgärd kan bli ersättningsgill med stöd av oskälighetsbestämmelsen. Huruvida den grundläggande sjukdomen fortsätter eller förvärras beaktas inte, utan den oskäliga skadan ska bero på vården.

Däremot ersätts inte ens allvarliga komplikationer om en expert inom hälso- och sjukvården har kunnat förutse risken. En skada kan inte heller ersättas som oskälig skada, om det varit fråga om en sjukdom som utan behandling kan leda till döden eller till ett svårt handikapp.