Tandvårdsåtgärder

1) Skada på tand i samband med intubering (insättning av andningsrör)

I samband med en medicinskt motiverad operationsåtgärd sattes en intubationstub under narkosen. Det var nödvändigt att sätta intubationstuben för att trygga andningen och utifrån tillgängliga utredningar utfördes åtgärden i enlighet med godtagen vårdpraxis. I samband med intuberingen skadades en av patientens främre kindtänder. Den aktuella tanden hade sedan tidigare fyra fyllda ytor.

Tänder med frisk vävnad och utan fyllningar klarar en intubering utan att skadas, och de klarar även den ofrånkomliga belastning som tänderna utsätts för medan intubationstuben är på plats. Tänder som är i dåligt skick, har svag fästvävnad eller många fyllningar samt protetiska konstruktioner, såsom tandbryggor och stiftkronor klarar däremot inte belastningar på samma sätt som friska tänder.

Skadan på den dåliga tanden i samband med intuberingen var en påföljd av den åtgärd som utfördes på patienten och skadan kunde inte undvikas trots att åtgärden genomförs på korrekt sätt.

Det var inte frågan om en sådan personskada som enligt patientskadelagen är ersättningsgill.

2) Nervskada orsakad av ledningsanestesi

En av patientens kindtänder på vänster sida var spräckt och den lagades under ledningsanestesi. Efter åtgärden uppkom i vänster nedre käke och kinden smärtsymtom och känslolöshet, och när patienten skulle öppna munnen gjorde det ont. Ett halvt år efter åtgärden hade smärttillståndet lättat, men nedre läppen var fortfarande känslolös. Man bedömde att symtomen sannolikt berodde på att en gren av underkäksnerven hade skadats i samband med ledningsanestesin.

Ledningsanestesi utförs utan att öppna vävnaden med ett s.k. stick i blindo, varvid det inte är möjligt att utreda nervens läge i förhållande till bedövningsnålen. Därför kan nerven skadas antingen av nålens beröring eller insprutning av bedövningsmedel. Det tryck som bedövningsmedlet orsakar kan också skada nerven. När bedövning ges med ett s.k. stick i blindo är det alltid möjligt att nerven skadas trots att åtgärden utförs korrekt.

Utifrån handlingarna var den behandling som patienten fick medicinskt motiverad och den genomfördes på ett korrekt sätt och i enlighet med godtagen vårdpraxis. Den nervskada som patienten åsamkats kunde inte undvikas trots att vården och behandlingen genomfördes på korrekt sätt och därför var det inte frågan om en sådan personskada som enligt patientskadelagen är ersättningsgill.

3) Avbruten nål i rotkanal

Patientens tand nr 22 (vänster framtand i överkäken) rotbehandlades, varvid ett rotkanalsinstrument bröts av i rotkanalen. Detta skulle enligt Patientförsäkringscentralens uppfattning ha kunnat undvikas om ingreppet hade utförts med större noggrannhet, eftersom rotkanalen enligt röntgenbilden inte kan anses ha varit trång. Om rotkanalen är trång eller mycket böjd finns det alltid risk för att rotkanalsinstrumentet bryts av under behandlingen trots att tillräcklig noggrannhet iakttagits. Då handlar det om en komplikation som inte kan undvikas genom ett annat förfarande, och då ersätts skadan inte från patientförsäkringen.

Skadan orsakade patienten tre extra tandläkarbesök, vars kostnader ersattes från patientförsäkringen. Dessutom betalades 200 euro i ersättning för tillfälligt men.