Klagomål och myndighetstillsyn

Patientens rättsmedel är bland annat klagomål till regionförvaltningsverket eller Valvira. Riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern behandlar också klagomål. Myndighetstillsyn utövas till exempel av konsumentombudsmannen och Fimea.

Klagomål

Klagomål hos tillsynsmyndigheten kan exempelvis leda till att myndigheten pekar ut brister i yrkesutövningen eller ger en anmärkning eller varning. Det är inte möjligt att få ett vårdbeslut eller annat beslut upphävt, och tillsynsmyndigheterna kan inte besluta om utbetalning av ersättning.

Konsekvenserna av ett klagomål beror på myndighetens behörighet och resultatet av utredningarna.

Om du överväger att lämna in ett klagomål ska du ta del av myndigheternas blanketter och anvisningar för klagomål.

Regionförvaltningsverken och Valvira

Klagomål som rör hälso- och sjukvårdspersonal behandlas av regionförvaltningsverken i respektive region samt av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.  

De regionala myndigheterna och Valvira har delvis parallell kompetens rörande klagomål.

Justitieombudsmannen och justitiekansler

Riksdagens justitieombudsman (JO) och justitiekanslern behandlar också klagomål och hjälper till att övervaka lagligheten och efterlevnaden av myndigheternas och tjänstemännens förfaranden, till exempel en hälsocentralläkare anställd i den offentliga hälsovården.

Dataombudsmannen

Patienten har i allmänhet rätt att granska de uppgifter som finns om honom eller henne i patienthandlingarna. Om rätten till insyn eller begäran om rättelse har nekats med hänvisning till personuppgiftslagen, kan patienten föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Konsumentombudsmannen och konkurrens- och konsumentverket

Konsumentombudsmannen övervakar marknadsföring riktad till konsumenter, offentliggörande av priset på tjänster inom marknadsföring och rimligheten i avtalsvillkor i allmänhet.

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den övergripande planeringen, vägledningen och övervakningen av social- och hälsovården. Ministeriet utarbetar också hälsovårdslagstiftning och tillhandahåller allmänna bestämmelser och riktlinjer som berör hälsovårdspersonalens verksamhet.

Säkerhets- och utvecklingscentrumet för läkemedelsområdet Fimea

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas uppgifter inkluderar licens- och övervakningsuppgifter inom läkemedelssektorn, forsknings- och utvecklingsuppgifter samt produktion och överföring av medicinsk information för att förbättra effektiviteten i läkemedelsförsörjning och -behandling.

Fimea utövar tillsyn över läkemedel samt blod- och vävnadsprodukter och ansvarar för utvecklingen av läkemedelsbranschen. Fimea samlar in information från sjukvården om biverkningar och allvarliga incidenter av läkemedel på patienter. Fimea ansvarar också för övervakning och överensstämmelsekontroll av vårdutrustning och material och främjar deras säkra användning.