Dödsfall

Vid dödsfall kan direkta begravningskostnader och andra begravningsrelaterade kostnader ersättas upp till ett rimligt belopp. Till dessa hör bland annat kostnaderna för gravplats, kista, gravsten, begravning, blommor, dödsannons och sorgkläder. Ersättningen betalas till dödsboet eller till den som lagt ut egna medel.

Om ett bidrag erhålls på annat håll för begravningskostnader kan ersättningsbeloppet från patientförsäkringen minskas till denna del. Ersättning betalas inte för bouppteckningskostnader, eftersom dessa enligt vedertagen skadeståndspraxis inte betraktas som ersättningsgilla begravningskostnader.

Vid dödsfall ersätts nödvändigt underhåll till den som är berättigad till det. Rätt till underhållsersättning har änka/änkling och minderåriga barn samt i vissa fall också barn under 21 år som studerar. Ersättning kan också betalas till andra personer som de facto har fått underhåll av den avlidna personen.

Ersättning betalas till den del som ersättningstagarens övriga inkomster, förmögenhet och förmåner som betalas enligt andra lagar, exempelvis familjepension, inte garanterar det nödvändiga underhållet.