Bestående funktionellt men

Ersättning för permanent men ersätter en funktionsnedsättning eller nedsatt funktion eller funktionell skada som påverkar den skadade personens livskvalitet under resten av hans eller hennes liv. Bedömning av bestående men görs i det skede när hälsotillståndet har stabiliserats och ingen förändring eller förbättring i detta är att vänta. Bestående men bedöms utifrån tillgängliga medicinska utredningar. Ersättningen påverkas av skadans kvalitet och svårighetsgrad och den skadade personens ålder.

Patientförsäkringen täcker endast extra bestående funktionellt men orsakat av patientskada. Funktionellt men orsakat av sjukdom eller skada eller andra sjukdomar som behandlas initialt ersätts inte. Ersättning för bestående men är vanligtvis en engångsersättning.

 Beroende på skadedagen bestäms menets storlek enligt den förordning som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (768/2015) eller i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets (1012/1986)  beslut. I klassificeringen av funktionshinder grupperas skador efter svårighetsgrad i 20 invaliditetsklasser. Klass 20 är gravast och klass 1 lindrigast.