Efter Patientförsäkringscentralens beslutet

Varför får så många skadeanmälningar avslag?

Huruvida en händelse uppfyller kriterierna för patientskada fastställs i patientskadelagen ellei i patientförsäkringslagen. En förutsättning för ersättning är att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kunde ha agerat på annat sätt och att skadan kunde ha undvikits.

Om händelsen inte leder till personskada betalas ingen ersättning. Om till exempel en fördröjd diagnos inte påverkar slutresultatet av behandlingen, sjukdomsförloppet eller återhämtningsprognosen kan ersättning inte betalas även om fel eller brister i vården kan konstateras. Dåliga erfarenheter eller psykiskt lidande på grund av fel kan inte ersättas enligt lagen.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med beslutet och dess motiveringar?

Om ersättningsbeslutet enligt mottagarens uppfattning har grundat sig på en bristfällig utredning kan han eller hon skriftligt begära att Patientförsäkringscentralen omprövar beslutet. I begäran ska mottagaren specificera i vilket avseende utredningen var bristfällig och om möjligt ska den dokumentation som saknats bifogas eller åtminstone anges var den kan fås.

Skriftliga anvisningar för överklagan av beslut finns som bilaga till ersättningsbeslutet. Den som är missnöjd med Patientförsäkringscentralens ersättningsbeslut kan be trafik- och patientskadenämnden ge en rekommendation i ärendet eller väcka talan vid domstol. Behandling vid trafik- och patientskadenämnden är avgiftsfri.

Patientens rättigheter

Hur snabbt får jag ersättning efter beslutet?

Det tar i genomsnitt 3 månader efter att ansökan om ersättning inlämnats. Den som gjort skadeanmälan får en blankett för sökande av ersättning med jakande beslut. Ersättningsbeloppet fastställs efter att handläggaren har skaffat de tilläggsuppgifter som behövs. När ersättningsbeloppet har fastställts avger Patientförsäkringscentralen ett beslut och betalar in ersättningarna på angivet konto.

Finns det en tidsgräns för inlämnande av ersättningsansökan?

Lämna in undertecknad ersättningsansökan till Patientförsäkringscentralen inom tre år från att du fått ett positivt ersättningsbeslut.

På vad baserar sig beloppet av ersättningen?

Beloppet av ersättningen varierar avsevärt beroende på skadans art och omfattning. Patientförsäkringen ersätter de nödvändiga merkostnader och andra förluster som en patientskada orsakat. Kostnader och förluster som skulle ha uppkommit även utan skadan ersätts inte.

Ersättningarna regleras utifrån bestämmelserna i skadeståndslagen och trafik- och patientskadenämndens normer och instruktioner.

Ersättningar

Vad avses med de olika invaliditetsklasserna?

Ersättning för bestående men kan betalas för patientskada, om funktionsförmågan försämras permanent på grund av skadan. Bestående men fastställs utifrån medicinska utredningar enligt social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering. Vi kan också be dig lämna in ett läkarutlåtande för bedömning av invaliditetsklassen.

Social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassen (öppnas i en ny flik)

När det gäller ersättning för patientskador måste man alltid komma ihåg att men på grund av den sjukdom eller skada som ursprungligen skulle vårdas inte är ersättningsgill. Endast ytterligare skada till följd av patientskada ersätts.

Varför påverkar åldern ersättningarna?

Ersättningen för bestående men påverkas enligt lagen av den skadelidandes ålder. Med andra ord får en ung och en äldre person olika ersättning för exakt samma skada, eftersom ersättningen är avsedd att täcka skada som påverkar personen resten av livet.