Missnöje med beslut

Om du är missnöjd med beslutet från Patientförsäkringscentralen på grundval av eller kompensationsbeloppet, kan du använda din rätt till begäran om omprövning och överklagande.

Begäran om omprövning

Om du tror att ersättningsbeslutet har baserats på ofullständigt godkännande kan du skicka en skriftlig begäran till Patientförsäkringscentralen. I begäran ska mottagaren specificera i vilket avseende utredningen var bristfällig och om möjligt ska den dokumentation som saknats bifogas eller åtminstone anges var den kan fås.

Begäran om omprövning skickas till Patientförsäkringscentralens adress eller kan också skickas in elektroniskt.

Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

Överklagande

Skriftliga anvisningar för överklagan av beslut finns som bilaga till ersättningsbeslutet. Den som är missnöjd med Patientförsäkringscentralens ersättningsbeslut kan begära en rekommendation för avgörande av trafik- och patientskadenämnden eller väcka talan inför domstol. Behandling vid trafik- och patientskadenämnden är avgiftsfri.

Trafik- och patientskadenämnden har till uppgift att avge rekommendationer om avgöranden i patientskadeärenden på begäran av den ersättningssökande, utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet eller Patientförsäkringscentralen. I ersättningsärenden som behandlas vid domstol kan nämnden uttala sig på begäran av domstolen eller en part.

Trafik- och patientskadenämnden (öppnas i en ny flik)

I patientskadelagen finns inga särskilda bestämmelser om den tidsfrist inom vilken patienten ska hänskjuta sitt ärende till nämnden. I sin beslutspraxis har nämnden låtit bli att behandla sådana fall där begäran om rekommendation är uppenbart obefogad på grund av att patienten redan förlorat sin rätt att väcka talan vid domstol på grund av att den föreskrivna tiden på tre år har förflutit. Med andra ord tar nämnden inte upp ett ärende till behandling om parten inte längre har möjlighet att föra saken till domstol för avgörande. Från och med den 1 januari 2021 skall en begäran om prövning göras till styrelsen inom ett år efter utfärdandet av Patientförsäkringscentralens ersättningsbeslut.

Även om ersättningssökanden begär ett beslut av trafik- och patientskadenämnden efter ett positivt beslut endast angående ersättningsbelopp, får nämnden på eget initiativ ta upp skadeärendet och själva grunden för ersättningen. Förfarandet baseras på § 11 b i patientskadelagen.

Talan mot Patientförsäkringscentralen i en ersättningstvist kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller tingsrätten på ersättningssökandens hemort. Talan kan också väckas vid den tingsrätt inom vars domkrets den handling som orsakade skadan utfördes, den försummade handlingen borde ha utförts eller skadan yttrade sig.

Talan ska väckas inom tre år efter att parten har fått skriftligt besked om Patientförsäkringscentralens beslut och om tidsfristen. Besvärsfristen baserar sig på lagen om försäkringsavtal (543/1994)