Missnöje med beslut

Om du är missnöjd med beslutet från Patientförsäkringscentralen på grundval av eller kompensationsbeloppet, kan du använda din rätt till begäran om omprövning och överklagande.

Begäran om omprövning

Om du tror att ersättningsbeslutet har baserats på ofullständigt godkännande kan du skicka en skriftlig begäran till Patientförsäkringscentralen. I begäran ska mottagaren specificera i vilket avseende utredningen var bristfällig och om möjligt ska den dokumentation som saknats bifogas eller åtminstone anges var den kan fås.

Begäran om omprövning skickas till Patientförsäkringscentralens adress eller kan också skickas in elektroniskt.

Begäran om rättelse måste göras senast tre år efter år att du har fått Patientförsäkringscentralens beslut. 

Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

Trafik- och patientskadenämnden

Skriftliga anvisningar för överklagan av beslut finns som bilaga till ersättningsbeslutet. Den som är missnöjd med Patientförsäkringscentralens ersättningsbeslut kan begära en rekommendation för avgörande av trafik- och patientskadenämnden eller väcka talan inför domstol. Behandling vid trafik- och patientskadenämnden är avgiftsfri.

Trafik- och patientskadenämnden har till uppgift att avge rekommendationer om avgöranden i patientskadeärenden på begäran av den ersättningssökande, utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet eller Patientförsäkringscentralen. I ersättningsärenden som behandlas vid domstol kan nämnden uttala sig på begäran av domstolen eller en part.

Trafik- och patientskadenämnden (öppnas i en ny flik)

Överklagande av ett ersättningsbeslut som utfärdats av centralen skall inlämnas skriftligen till nämnden. En rekommendation om avgörande kan begäras av den skadelidande och en annan person som har rätt till ersättning, som bedriver hälso- och sjukvård, försäkringstagaren och den försäkrade. Man kan överklaga på både grundval av ersättningen och beloppets storlek.

Rekommendation om avgörande skall sökas ett år efter det att Patientförsäkringscentralens beslut har utfärdats. Tidsfristen har sänkts och detta bör beaktas av dem som ansöker om ersättning. Tidigare tog nämnden inte längre upp ett skadefall till sakprövning när tre år förflutit efter det att centralen utfärdat beslutet om ersättning. Det är viktigt att notera att ny kortare tidsfristen även gäller patientskador som uppkommit före den 1 januari 2021, om Patientförsäkringscentralen har givit ersättningsbeslutet efter 1.1.2021. Du finner den riktiga tidsfristen i ersättningsbesluts anvisningar för den som är missnöjd med ersättningsbeslutet.

Även om ersättningssökanden begär ett beslut av trafik- och patientskadenämnden efter ett positivt beslut endast angående ersättningsbelopp, får nämnden på eget initiativ ta upp skadeärendet och själva grunden för ersättningen. Förfarandet baseras på § 41 i patientförsäkringslagen.

Allmän domstol

Talan mot Patientförsäkringscentralen i en ersättningstvist kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller tingsrätten på ersättningssökandens hemort. Talan kan också väckas vid den tingsrätt inom vars domkrets den handling som orsakade skadan utfördes, den försummade handlingen borde ha utförts eller skadan yttrade sig.

Talan ska väckas inom tre år efter att parten har fått skriftligt besked om Patientförsäkringscentralens beslut och om tidsfristen. Besvärsfristen baserar sig på § 53 i patientförsäkringslagen.