Efter inlämnandet av skadeanmälan

Hur vet jag om skadeanmälan kommit fram?

Vi skickar per brev en bekräftelse om att vi har fått skadeanmälan.

Hur länge tar handläggningen? Varför varierar handläggningstiderna?

Det är svårt att exakt bestämma handläggningstiden för en ansökan. Vi avgör cirka hälften av skadeanmälningarna inom drygt sju månader och cirka 90 procent inom ett år från inlämnandet. Den genomsnittliga handläggningstiden är för närvarande cirka 7,5 månader.

Om det är fråga om fall som är medicinskt eller juridiskt komplicerade är handläggningstiden ofta längre än genomsnittet. Handläggningstiden påverkas också av hur snabbt de utredningar som behövs erhålls.

Var får jag information om handläggningsfasen?

Vi kontaktar den som lämnat in skadeanmälan om vi behöver tilläggsutredningar.

Handläggning av skadeärende

Förfrågningar per telefon fördröjer dock handläggningen, och därför önskar vi att man ska undvika kontakt såvida ärendet inte är brådskande. I brådskande ärenden kan du kontakta servicenumret i skade- och ersättningsärenden 0404 504 590 (vardagar kl. 12–15).

Kan handläggningen av patientskador påskyndas?

Nej. Vi handlägger alla skadeanmälningar så snabbt som möjligt.

Jag vill komplettera en skadeanmälan som jag lämnat in, vad ska jag göra?

Om du i och med nya undersökningar fått ytterligare information om skadeärendet ska du skriftligen underrätta Patientförsäkringscentralen var du har blivit undersökt. Patientförsäkringscentralen beställer sjukjournalerna på dina vägnar. Alternativt kan du skicka skriftliga utredningar till Patientförsäkringscentralen.

Kan jag skicka tilläggsuppgifter och utredningar elektroniskt till Patientförsäkringscentralen?

Du kan skicka utredningar till Patientförsäkringscentralen elektroniskt. När du kontaktar oss på elektronisk väg behöver du bankkoder och handläggningsnumret för ditt skadeärende. Handläggningsnumret finns i det bekräftelsebrev eller beslut som Patientförsäkringscentralen har skickat till dig. Du kan även få handläggningsnumret genom att ringa Patientförsäkringscentralens kundtjänst. Handläggningsnumret har formen PO-vvvv-nnnn-nnn, t.ex. PO-2012-1234-123. Skador som har hänt 1.1.2021 eller senare har handläggningsnumret i formen PL-vvvv-nnnn-nnn.

Det är viktigt att du skriver handläggningsnumret rätt vid elektronisk kontakt och att du inte skriver till exempel ditt namn eller din personbeteckning i fältet för handläggningsnumret. Utförligare anvisningar om elektronisk ärendehantering får du på vår webbplats.

Handläggning av skadeärende

Vad avses med hörande och vem gäller det?

Patientförsäkringscentralen skickar en kopia av till exempel en utredning av hälso- och sjukvården eller ett medicinskt sakkunnigutlåtande till den som gjort skadeanmälan. Patientförsäkringscentralen ger möjlighet att lämna ett skriftligt svaromål inom utsatt tid.

OBS! Du behöver inte svara på brevet om du inte har något att kommentera eller lägga till.

Hörande

Vem fattar ersättningsbesluten?

Patientförsäkringscentralens sakkunniga fattar besluten med stöd av patientskadelagen. Vid behov konsulteras sakkunnigläkare.

Exempel på ärenden