Positiv lösning

När skadeärendet har undersökts och är redo för avgörande kommer Patientförsäkringscentralen att fatta ett skriftligt ersättningsbeslut. En positiv lösning innebär att skadan uppfyller förutsättningarna för tillämpning av patientskadelagen och att det finns en grund för ersättning.

Det tar i genomsnitt åtta månader från det att en skadeanmälan inkommer till dess att ett beslut om ersättning utfärdas. Ungefär hälften av skadeanmälningarna kan avgöras inom ett halvår och cirka 90 procent av skadeanmälningarna inom ett år efter det att skadeanmälan inkommit. 

Ett positivtt ersättningsbeslut skickas till sökanden, den försäkrade vårdgivaren eller vårdenheten och försäkringstagaren.

I genomsnitt är drygt en fjärdedel av de rapporterade skadeärendena ersättningsgilla. Dessa ärenden flyttas från patientförsäkringen för fortsatt handläggning av ersättningar som betalas ur patientförsäkringen.

Mer detaljerad information för den ersättningssökande har publicerats på Patientförsäkringscentralens sidor.

Ersättningssökande