Ersättningar

Patientförsäkringen ersätter de nödvändiga merkostnader och andra förluster som en patientskada orsakat. Kostnader och förluster som skulle ha uppkommit även utan skadan ersätts inte.

Ersättning kan inte betalas för sjukvårdskostnader för den sjukdom eller skada eller andra tillstånd som inledningsvis var föremål för undersökning eller behandling. Vid ersättningsregleringen måste man därför alltid skilja på dels de kostnader och ekonomiska förluster som hänför sig till den primära sjukdomen eller skadan, dels följderna av patientskadan.

Ersättning söks på en separat blankett efter att du har fått ett positivt ersättningsbeslut.

Sökande av ersättning

Ersättning ur patientförsäkringen bestäms genom tillämpning av bestämmelserna i skadeståndslagen och trafik- och patientskadenämndens riktlinjer och normer. Trafik- och patientskadenämndens policy för bedömning beaktas också för ersättningar. De kostnader och förluster som hänför sig till skadan ersätts i princip till sitt fulla belopp. Om möjligt måste den skadade emellertid genom egna handlingar begränsa uppkomsten av ytterligare skador. Kostnaderna bör också vara nödvändiga för att behandla patientskadan.

Beloppet och beräkningen av ersättningen följer trafik- och patientskadenämndens normer och riktlinjer.

Trafik- och patientskadenämnden: ersättningsinstruktioner (öppnas i en ny flik)

Syftet med patientförsäkringssystemet är att det skall fungera som ett sekundärt ersättningssystem i förhållande till den allmänna socialförsäkringen. Ersättning och förmåner som betalas ut på grundval av andra lagar, såsom förmåner enligt Fpa:s sjukförsäkringslag, sjukpenning, nationell pension och garantipension, dras av från ersättningen för patientskador. I arbetspensioner är patientförsäkringen däremot den primära betalaren.