Hälso- och sjukvårdens utredning

När PFC får en skadeamälan kommer den att begära en skriftlig förklaring från den vårdplats eller vårdpersonal vars vård anmälan gäller. I Hälso- och sjukvårdens utredning kan den som undersökt eller vårdat patienten redogöra för sin uppfattning om skadan.

Patientförsäkringscentralen sköter i enlighet med patientskadelagen utbetalningen av ersättningar för patientskador som orsakats inom hälso- och sjukvården. Ersättningshandläggningen inleds med en skadeanmälan som lämnas av patienten. Därefter begär Patientförsäkringscentralen en utredning av den organisation eller person som har gett hälso- eller sjukvård och som den som lämnat skadeanmälan har namngett i sin patientskadeanmälan.

Handläggning av skadefall i PFC

Om ingen egentlig utredning ges rörande vårdhändelsen, skall dock alltid uppgifter om patientförsäkringen och patienthandlingar lämnas vid behov, för att ärendet skall kunna avgöras. Patientförsäkringscentralens rätt att få upplysningar grundar sig på 5 d § i patientskadelagen.

Patientförsäkringscentralen avgör om det är frågan om en ersättningsgill skada enligt patientskadelagen. De uppgifter som vårdpersonalen ger om vården och behandlingen av patienten och om de orsaker som bidragit till skadans uppkomst kan vara av väsentlig betydelse för det slutliga avgörandet. Vårdpersonalens uppfattning om huruvida det är fråga om en ersättningsgill skada är dock inte avgörande, utan ersättningsgillheten fastställs utifrån alla tillgängliga utredningar och lagstadgade ersättningsgrunder.

Information om det ersättningsbeslut som avges i skadeärendet ges till patientförsäkringstagaren och till den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som skadeanmälan gäller.

En skriftlig utredning lämnas till Patientförsäkringscentralen med formuläret Hälso- och sjukvårdens utredning.

PDF-blanketten kan fyllas i på nätet och därefter skrivas ut och skickas per post till PFC. På e-blanketten finns det av tekniska orsaker färdigt förkryssade alternativ som ska flyttas till rätt ställe när blanketten fylls i. Blanketter i pappersform kan beställas från Patientförsäkringscentralen på adressen lomaketilaus(a)vakuutuskeskus.fi. På sidan 3 i blanketten finns utförligare ifyllnadsanvisningar.

De som har Finlands Läkarförbunds gruppatientförsäkring

Om en medlem av Finlands Läkarförening i sin hälsovårdsrapport har meddelat att han eller hon har arbetat som egenföretagare och att han eller hon vill använda den grupppatientförsäkring som tecknats av föreningen för dess medlemmar, måste han eller hon lämna in en bilaga som bekräftar informationen.

Utredningar från andra ställen än skadeplatsen

Om patienten har undersökts eller vårdats på grund av den anmälda patientskadan på andra vårdenheter, begär Patientförsäkringscentralen även av dessa aktörer kopior av patenthandlingar, röntgenbilder och eventuellt annat material som behövs för avgörande i skadeärendet.

Patientförsäkringscentralens rätt att få upplysningar grundar sig på 5 d § i patientskadelagen.

Inlämning av material till Patientförsäkringscentralen

Hälso- och sjukvårdens utredning och patienthandlingar samt material i original skickas till Patientförsäkringscentralen per post. Handlingarna ska förses med skadans handläggningsnummer (PO-åååå-nnnn-nnn).

Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

Elektronisk ärendehantering med Patientförsäkringscentralen

Sjukhus, hälsocentraler, privata vårdgivare och försäkringsbolag kan också lämna sina utredningar till Patientförsäkringscentralen säkert på elektronisk väg.

För sändningen av material behövs en kontaktadress och skadans handläggningsnummer, som till exempel har formen PO-2012-1234-123. Båda dessa uppgifter finns i den begäran om utredning eller det brev som Patientförsäkringscentralen har skickat. Om du behöver tekniskt stöd eller vill kontrollera att sändningen har inkommit, kan du kontakta vårt tekniska stöd PVK.lomaketukiavakuutuskeskus.fi. Vi svarar på frågor per e-post på vardagar kl. 9–15.

Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

Patientförsäkringscentralen har utarbetat utförligare anvisningar om inlämning av handlingar elektroniskt.

Anvisningar om inlämning av handlingar till Patientförsäkringscentralen elektroniskt (pdf, öppnas i en ny flik, på finska)