Vad ersätts inte?

Patientförsäkringen ersätter inte alla följder i anknytning till hälso- och sjukvård, utan endast de personskador som uppfyller villkoren i patientskadelagen.

Ersättningen omfattar därför inte följande:

  • Skador som inträffat utanför Finlands geografiska område. Från början av 2021 gäller lagen inte bara hälso- och sjukvård som tillhandahålls i Finland, utan även hälso- och sjukvård som tillhandahålls utomlands om folkhälsovården har organiserat behandlingen utomlands och det är nödvändigt för patientens hälsotillstånd. Patientförsäkringslagen gäller inte situationer där en patient själv söker sig till undersökningar eller behandling utomlands.
  • Sakskador, såsom att kläder eller lösproteser går sönder eller försvinner. Ersättningsyrkanden för dem kan riktas till skadevållaren med stöd av skadeståndslagen.
  • Så kallade rena egendomsskador. Härvid avses sådana ekonomiska skador som inte har samband med person- eller sakskada.
  • Skador i normala dagliga aktiviteter för att hjälpa till (t.ex. hemhjälp och servicebostäder), vilket inte är hälso- och sjukvård enligt patientskadelagen. Likaså anses t.ex. assistans och tillsyn i samband med så kallade hemliknande bostäder på vårdhem inte vara en verksamhet enligt patientskadelagen.
  • Lindrig skada, även om ersättningsgrund i annat fall skulle finnas. Skadan skall anses vara mindre om den endast orsakar smärre smärta och värk för patienten, om den inte innebär en permanent funktionsskada eller kosmetisk defekt eller olägenhet, eller om resterande kostnader inte överstiger 200 euro.