Grund för ersättning

Patientförsäkringslagstiftningen kan tillämpas på ett skadefall om förutsättningarna för tillämpning av lagen är uppfyllda. Ett positivt avgörande innebär att det förutom att uppfylla förutsättningarna för tillämpning av lagen även finns en skadegrund.

Det finns åtta skäl för ersättning av patientskador i lagen, vilka är 

Patientförsäkringen kan ersätta en personskada, om någon av de ersättningsgrunder som nämns i lagen uppfylls.

Patientförsäkringen ersätter inte alla följder i anknytning till hälso- och sjukvård, utan endast de personskador som uppfyller villkoren i patientskadelagen. De flesta av de negativa ersättningsbesluten beror på att den skada som orsakats inte har kunnat undvikas helt trots korrekt behandling, till exempel därför att sjukdomens eller skadans natur var så allvarlig att det inte var möjligt att uppnå ett gott behandlingsresultat. En sådan konsekvens ersätts inte om verksamheten har bedrivits i enlighet med en erfaren yrkespersons kravnivå och skadan trots detta inte har kunnat undvikas. Sådan skada kan dock ersättas som orimlig skada om problemet är den allvarliga och överraskande följden av behandlingen.

Även i fall där hälso- och sjukvårdspersonalen eventuellt inte håller en tillräcklig kompetensnivå åsamkas inte patienten nödvändigtvis en ersättningsgill personskada. Det kan till exempel dröja innan den riktiga sjukdomsdiagnosen kan ställas, trots att det kunde ha skett snabbare med de korrekta undersökningarna. Om förseningen inte påverkar innehållet i behandlingen, dess prognos eller resultatet av behandlingen, är det inte en ersättningsgill skada.

Vad är det som inte ersätts genom patientförsäkringen?