Webbsidans undersidor:

Vad är PFC?

Patientförsäkringscentralen (PFC) tillhandahåller centralt ersättning för personskador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvården i enlighet med lagstiftningen om patientförsäkring. PFC främjar patientsäkerheten genom undersökningar, beräkningar och statistikföring.

Medlemmarna i Patientförsäkringscentralen är alla försäkringsbolag som utfärdar patientförsäkringar i Finland. Systemet har varit lagstadgat sedan 1987 och främjat patienternas och vårdpersonalens säkerhet.

PFC är en del av Försäkringscentral-gruppen, vars övriga enheter är fordonsförsäkringscentralen, miljöförsäkringscentralen och läkemedelsskadepoolen. Samarbete möjliggör effektiv resursanvändning och optimering av operativa processer bland de fyra typerna av försäkringar, vilket säkerställer att synergier uppnås.

Försäkringscenter (öppnas i en ny flik)

Patientförsäkringscentralen har till uppgift att

 • hantera patientförsäkringens ersättningsfunkton centralt.
 • svara för en patientskada, om patienten försummat att teckna en försäkring.
 • bestämma belopp och debitera dem som har försummat försäkringsskyldigheten en förhöjd premie.
 • bevilja patientförsäkring inom den offentliga sektorn för medlemsbolagens räkning.
 • främja patientsäkerheten genom utredningar och beräkningar och genom att ta fram statistiska uppgifter.
 • ta hand om genomförandet av sjukförsäkringsavtal, de praktiska åtgärder som detta kräver och andra utvecklingsuppgifter.
 • informera om patientförsäkringsverksamheten.
 • fungera som ett samarbetsorgan för försäkringsbolagen.
 • ge medlemsföretagen vägledning om patientskadelagen.

Skador som uppkommit mellan 1 maj 1987 och 30 april 1999 regleras av lagen om patientskador i dess ursprungliga lydelse. Skador som uppstått på grund av hälso- och sjukvård den 1 maj 1999 och därefter regleras enligt den reviderade lydelsen.

Patientskadelagen ändras till Patientförsäkringslagen den 1 januari 2021. Vi har sammanställt information om väsentliga ändringar på vår sida.

Patientförsäkring 2021

Finansiering av Patientförsäkringscentralen: kassaflöde och ansvarsskuld

Patientförsäkringscentralens kassaflöde utgörs av följande:

 • Patientförsäkringscentralen producerar beräkningar och hanterar räkenskaperna för försäkringsbolag (försäkring och kostnader). Varje försäkringsgivare ansvarar för helheten i enlighet med sitt eget ansvar.
 • PFC betalar ersättning till den skadelidande patienten.
 • PFC tar ut kompensation av sjukvårdsdistrikten, utgifter (PFC och försäkringsbolag) och en säkerhetspremie (2 % av ovanstående).

Patientförsäkringscentralens ansvarsskuld  utgörs av följande:

 • PFC producerar beräkningarna och hanterar räkenskaperna till försäkringsbolagen (skuldebrev och motsvarande ersättningsansvar). Varje försäkringsgivare ansvarar för helheten i enlighet med sitt eget ansvar.
 • PFC bedömer ersättningsansvaret, dvs. framtida ersättning och kostnader för skador som redan har uppstått.
 • PFC begär ett räntefritt skuldebrev från sjukvårdsdistriktet för ersättningsansvaret och för den tillagda säkerhetsmarginalen på 2 %.

Patientförsäkringscentralens finansieringsmodell (pdf, öppnas i en ny flik, på finska)