Webbsidans undersidor:

Vad är Patientförsäkringscentralen (PFC)?

Patientförsäkringscentralen (PFC) behandlar alla patientskadeanmälningar som rör hälso- och sjukvården i Finland. PFC avgör utifrån lagstiftningen om patientskador om det är fråga om en patientskada som ska ersättas, och betalar ut lagenliga ersättningar till dem som är berättigade till ersättning.

PFC är en trygghet för patienter och vårdpersonal och producerar information om patientskador som stöd för hälsovårdens och försäkringsbolagens arbete samt patientsäkerhetsarbetet. PFC:s medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland.

PFC är en del av Försäkringscentral-gruppen, vars övriga enheter är fordonsförsäkringscentralen, miljöförsäkringscentralen och läkemedelsskadepoolen. Samarbete möjliggör effektiv resursanvändning och optimering av operativa processer bland de fyra typerna av försäkringar, vilket säkerställer att synergier uppnås.

Försäkringscenter (öppnas i en ny flik)

Patientförsäkringscentralen har till uppgift att

Patientförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av patientförsäkringen. Bestämmelser om Patientförsäkringscentralens uppgifter finns i patientförsäkringslagen, enligt vilken Patientförsäkringscentralen:

 • Svarar centraliserat för ersättningsverksamheten enligt patientförsäkringslagen och sörjer för en enhetlig ersättningspraxis.
 • Betalar för försäkringsbolagets del ersättning för en skada som har inträffat under giltighetstiden för en försäkring som försäkringsbolaget beviljat.
 • Betalar ersättning för en skada när den orsakats i samband med att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gett hjälp till någon som är i brådskande behov av vård, eller i samband med att den som försummat försäkringsskyldigheten gett hälso- och sjukvård.
 • För statistik över skadefall, försäkringar, försäkringstagare, patientskador och ersättningar (patientförsäkringsstatistik) för att förebygga patientskador och för att verkställa och utveckla lagen.
 • Sammanställer statistik över patientskador (patientskadestatistik) och uppgifter om försäkringar, patientskador och betalda ersättningar enligt en indelning som grundar sig på riskklassificeringen (riskundersökning).
 • Lämnar skadehistorieuppgifter till försäkringsbolag för erbjudande om försäkring.
 • Fastställer beloppet på kostnaderna för fördelningssystemet och försäkringsbolagsspecifika fördelningssaldon.
 • Gör en framställning till Statskontoret om påförande av en avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift, och fakturerar och driver in avgifterna i fråga.

Patientförsäkringscentralen kan även:

 • Informera Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverket eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om sådana omständigheter som kommit till centralens kännedom och som kan äventyra patientsäkerheten.
 • Sköta andra uppgifter som främjar patientförsäkringslagstiftningens verkställighet och utveckling eller förebyggande av patientskador.

Skador som uppkommit mellan 1 maj 1987 och 30 april 1999 regleras av lagen om patientskador i dess ursprungliga lydelse. Skador som uppstått på grund av hälso- och sjukvård den 1 maj 1999 och därefter regleras enligt den reviderade lydelsen.

Patientskadelagen ändras till Patientförsäkringslagen den 1 januari 2021. Vi har sammanställt information om väsentliga ändringar på vår sida.

Patientförsäkring 2021

Finansiering av Patientförsäkringscentralen: kassaflöde och ansvarsskuld

Patientförsäkringscentralens kassaflöde utgörs av följande:

 • Patientförsäkringscentralen producerar beräkningar och hanterar räkenskaperna för försäkringsbolag (försäkring och kostnader). Varje försäkringsgivare ansvarar för helheten i enlighet med sitt eget ansvar.
 • PFC betalar ersättning till den skadelidande patienten.
 • PFC tar ut kompensation av sjukvårdsdistrikten, utgifter (PFC och försäkringsbolag) och en säkerhetspremie (2 % av ovanstående).

Patientförsäkringscentralens ansvarsskuld  utgörs av följande:

 • PFC producerar beräkningarna och hanterar räkenskaperna till försäkringsbolagen (skuldebrev och motsvarande ersättningsansvar). Varje försäkringsgivare ansvarar för helheten i enlighet med sitt eget ansvar.
 • PFC bedömer ersättningsansvaret, dvs. framtida ersättning och kostnader för skador som redan har uppstått.
 • PFC begär ett räntefritt skuldebrev från sjukvårdsdistriktet för ersättningsansvaret och för den tillagda säkerhetsmarginalen på 2 %.

Patientförsäkringscentralens finansieringsmodell (pdf, öppnas i en ny flik, på finska)