Negativ lösning

Ett negativt avgörande innebär att den patientskada som anmälts till Patientförsäkringscentralen inte uppfyller förutsättningarna för tillämpning av patientskadelagen. Patientförsäkringen ersätter inte alla följder i samband med hälso- och sjukvård, utan endast de personskador som uppfyller förutsättningarna i patientskadelagen.

Ett negativt ersättningsbeslut skickas till den sökande, den försäkrade vårdgivaren eller vårdenheten och försäkringstagaren. Ett skriftligt besked skickas också om skadeärendet inte kan handläggas på grund av att kravet är preskriberat eller av annan orsak.

Ersättning ur patientförsäkringen utgår inte för följande skador:

  • Skador som inträffat utanför Finlands geografiska område, även om patienten sänts utomlands från Finland för behandling och vård. Detta kommer att följa av en ändring av lagreformen, som avser skador som inträffar efter den 1 januari 2021 och därefter. Patientförsäkring 2021
  • Sakskador, såsom att kläder eller lösproteser går sönder eller försvinner. Ersättningsyrkanden för dem kan riktas till skadevållaren med stöd av skadeståndslagen.
  • Patientförsäkringen ersätter inte s.k. rena egendomsskador. Med ren egendomsskada avses ekonomisk skada som inte är kopplad till personskada eller föremål, till exempel att en kund lämnas utan sociala förmåner baserat på bedömning eller yttrande av sjukvårdspersonal.
  • Skador i att hjälpa till med den normala dagliga verksamheten, till exempel hemhjälpstjänster och servicebostäder, som inte är hälso- och sjukvård i den mening som avses i patientskadelagen. Likaså betraktas inte assistans och tillsyn i samband med så kallade hemliknande bostäder på vårdhem som en verksamhet enligt Patientskadelagen.
  • Lindrig skada, även om ersättningsgrund i annat fall skulle finnas. Skadan skall anses vara mindre om den endast orsakar smärre smärta och värk för patienten, om den inte förblir en permanent funktionsskada eller kosmetisk defekt eller olägenhet för honom eller henne eller om resterande kostnader inte överstiger 200 euro.