Inkomstförlust

Om en anställd eller entreprenör förlorar förvärvsinkomst till följd av arbetsoförmåga som orsakats av en patientskada, kan förlusten ersättas ur patientförsäkringen. Ersättning kan även betalas för partiell arbetsoförmåga. Om den skadelidande kan arbeta till exempel på deltid efter skadan, ersätts skillnaden mellan lönen för heltids- och deltidsarbete så att inkomstnivån inte sjunker.

Vid bedömningen av arbetsoförmågan beaktas den återstående arbetsförmågan och möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering. Även den eventuella underliggande sjukdomens eller det underliggande handikappets inverkan på arbetsförmågan tas i betraktande. Patienten ska dessutom själv reda ut sina möjligheter att förbättra arbetsförmågan genom medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering.

Om patientskadan har orsakat nedsatt arbetsförmåga, ersätts inkomstminskningen till följd av skadan enligt den faktiska förlusten. Ersättningsbeloppet beräknas alltså utifrån en uppskattning av den förvärvsinkomst som den skadade skulle ha haft utan patientskadan.

Om förmåner som utbetalas enligt andra lagar inte helt täcker inkomstbortfallet, betalas den återstående delen ur patientförsäkringen. Härvid avdras bland annat dagpenningar och pensioner som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen, olycksfallsförsäkringslagen, arbetspensionslagarna och folkpensionslagen.

Om förmåner som utbetalas enligt andra lagar inte helt täcker inkomstbortfall, betalas den återstående delen ur patientförsäkringen. Vid beräkning av ersättningen drar man av dagpenningar och pensioner som betalas ut på basis av bl.a. trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring och folkpensionslagen samt, beroende på tidpunkten för skadan, även  dagpenningar och pensioner som betalas ut på basis av arbetspensionslagar.

De ersättningar som betalas genom patientförsäkringen är skattepliktig inkomst.