Patientens rättigheter

Patientförsäkringscentralen avgör med stöd av patientförsäkringslegislation om en patient i samband med hälso- och sjukvård har åsamkats en personskada som berättigar till ersättning genom patientförsäkringen.

Patientens rättigheter i Finland skyddas av ett antal lagar och den viktigaste av dessa är lagen om patientens ställning och rättigheter. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat patientens rätt till information och självbestämmanderätt samt journalhandlingar (patientjournal mm.).

Lagen föreskriver bland annat om patientens rättigheter enligt följande:

  • Patienten ska informeras om tidpunkten för antagning till behandling.
  • En patient som köar för behandling bör informeras om hur länge köandet beräknas pågå.
  • Patienten ska få information om hälsotillståndet, behandlingens betydelse, de olika behandlingsalternativen och deras inverkan samt andra aspekter av behandlingen som spelar en roll vid beslut om behandling.
  • Man måste behandla patienten i samförstånd med honom.
  • Om en minderårig patient med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå, är kapabel att bestämma om sin vård, har han eller hon rätt att förbjuda att information om hans eller hennes hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavaren.
  • Den som är missnöjd med vården eller behandlingen kan inlämna en påminnelse till vårdinrättningen.
  • Påminnelsen måste avgöras inom rimlig tid.
  • Hälso- och sjukvården ska ha en patientombudsman som biträder patienten, som skall informera patienten om dennes rättigheter och i förekommande fall bistå patienten med att inlämna en påminnelse, ett klagomål eller ett krav på ersättning.


Eventuella överträdelser av lagen rörande patientens status och rättigheter behandlas inte av Patientförsäkringscentralen Indirekt kan de dock ha betydelse vid bedömningen av hur adekvat vården är utifrån patientförsäkringslagstiftningen. Detta gäller främst informationen om riskerna vid vården och behandlingen.