Handläggning av skadeärende

Alla patientskadeanmälningar behandlas av Patientförsäkringscentralen. Handläggningsprocessen framskrider från registrering av skadeanmälan till ersättningsbeslutet.

När din skadeanmälan har anlänt till Patientförsäkringscentralen (PFC), fortsätter handläggningen av den enligt följande:

  • skadeanmälan registreras
  • register över behandlingsställen skaffas, t.ex. patientjournaler
  • yttrande från en sakkunnigläkare inhämtas
  • upprättaren av skadeanmälan skall höras vid behov
  • skriftligt beslut om ersättning skall ges
  • behandlingen av ersättning börjar efter ett positivt beslut om ersättning.

Den genomsnittliga handläggningstiden för patientskadeanmälningar från det att skadeanmälan har anlänt till det första ersättningsbeslutet är 8 månader. Hälften av skadeanmälningarna avgörs inom 7,8 månader och mer än 90 procent inom ett år efter det att skadeanmälan inkommit. Tidskrävande faser i handläggningen av skadeanmälan är insamling av nödvändiga uppgifter, utredningar och utlåtanden samt en omsorgsfull genomgång av dem för att bereda ersättningsbeslutet.

Du får mer information om handläggningen av skadeanmälningar genom att läsa frågor och svar på vår webbplats. 

Vanliga frågor om skadeanmälan

Efter skadeanmälan

När du har lämnat in en anmälan om patientskada till Patientförsäkringscentralen får du ett brev som beskriver registreringen av anmälan och inledningen av ersättningshandläggningen. Du kommer att få detta så kallade bekräftelsebrev ungefär tre till fyra veckor efter att vi mottagit din skadeanmälan.

När ditt skadeärende har inletts kan du fylla i skadeanmälan och skicka förtydliganden till ersättningshandläggningen, antingen elektroniskt eller per post. Du kan inte slutföra din skadeanmälan per telefon. Ytterligare information och förtydliganden måste alltid lämnas skriftligen.

Utredningar som kan skickas efter lämnande av en skadeanmälan är till exempel ett svaromål på den utredning som Patientförsäkringscentralen har skickat, komplettering av skadeanmälan och meddelanden om adressförändringar. När PFC har gett sitt ersättningsbeslut kan du lämna en begäran om omprövning eller en ansökan om ersättning. Du kan ge en annan person fullmakt att sköta ärendet å dina vägnar genom att skicka in en fullmakt till vår ersättningshandläggning. Du kan också be om råd eller fråga om handläggningsskedet eller -tiden. 

Skicka frågor och förtydliganden elektroniskt till Patientförsäkringscentralen

Du kan ställa frågor eller skicka förtydliganden och ytterligare information till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning, t.ex. bilagor till din skadeanmälan eller ett svaromål på den utredning som Patientförsäkringscentralen har skickat, till nätverksadressen:

  • Elektronisk kontakt är möjlig när ditt skadeärende har inletts hos Patientförsäkringscentralen och det har fått ett handläggningsnummer.
  • I Signicat-identifiering av en proxytjänst behöver du bankkoder eller mobilcertifikat för elektronisk kontakt, samt handläggningsnumretför din skada. Handläggningsnumret finns i det bekräftelsebrev eller beslut som Patientförsäkringscentralen har skickat till dig. Det har formen PO-vvvv-nnnn-nnn, t.ex. PO-2012-1234-123. 
  • Vi rekommenderar att den elektroniska kontakten sker mellan kl. 6 och 22 eftersom det kan ske driftstopp i Patientförsäkringscentralens ärendesystem på natten.

Problemsituationer vid elektronisk hantering: Om du har tekniska problem när du ska fylla i eller skicka en blankett kan du kontakta PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Via e-postadressen får du service endast i tekniska frågor gällande elektronisk ärendehantering på vardagar kl. 9–15.

Skicka bilagor

Skicka bifogade filer i ett format där de kan överföras direkt till vårt system. Vårt system stöder följande filformat: .pdf (ej elektroniska formulär), .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .gif, .png, .jpeg, .jpg och .bmp. Vi kan inte behandla bilagor som skickas i andra format. Vi kan inte heller ta emot rapporter via en molnlagringstjänst, till exempel Google Drive, OneDrive och DropBox eller ljudfiler.

Den sammanlagda storleken för de bifogade filerna får vara högst 15 MB. Om maximistorleken överskrids får du ett felmeddelande. Programmet avlägsnar automatiskt de bifogade filer som inte får plats i sändningen. Klicka på nytt på Skicka-knappen, varvid blanketten och de bilagor som får plats skickas till mottagaren. Skicka de avlägsnade filerna separat med en ny blankett.

Vi tillhandahåller inte IT-support i händelse av problem med att ladda upp bilagor. Om du inte kan tillhandahålla bilagorna i de önskade filformaten kan du skriva ut dem eller spara dem t.ex på USB-minne och skicka dem per brev till patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.

Skicka förtydliganden per post till Patientförsäkringscentralen

Du kan också skicka ytterligare information och förtydliganden relaterade till hanteringen av ditt anspråk, såväl som originalmaterial, som gipsmodeller, per post till Patientförsäkringscentrumets skadereglering. Postadressen är Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. Märk alltid materialet med handläggningsnumret, patientens namn och personbeteckning samt avsändarens namn och adress.