Annat rättsligt skydd för patienten

Skadeståndslagen och produktansvarslagen

Patienten kan ha rätt att få skadestånd för uppkomna skador av vårdgivaren eller av importören och tillverkaren, till exempel för skador förorsakade av proteser.

De viktigaste lagarna som gäller ersättning av skada är skadeståndslagen och produktansvarslagen. Det ankommer på patienten själv att ta reda på dessa alternativ. I praktiken är dylika situationer sällsynta.

För sakskador i samband med vården, exempelvis då kläder, lösproteser eller glasögon gått sönder eller försvunnit, kan ersättning sökas av den som vållat skadan.

Konsumentskyddslagen och konsumenttvistenämnden

Konsumentskyddslagen tillämpas på fel på varor och tjänster. Då ska näringsidkaren och konsumenten ha ingått ett avtal. Den offentliga hälso- och sjukvården omfattas i allmänhet inte av konsumentskyddslagen. Kunden kan exempelvis ha rätt att kräva att en optiker häver köpet av ett par glasögon på grund av ett kvalitetsfel.

Försäkringar

Patienten kan ha rätt till ersättning för skador på föremål med stöd av sin egen hemförsäkring eller vårdgivarens ansvarsförsäkring. Ersättning för personskador kan man få med stöd av sin egen olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller vårdgivarens ansvarsförsäkring.

Ersättning för patientskador i samband med vård och behandling efter trafikolycka eller arbetsolycksfall kan betalas från trafikförsäkringen eller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen (arbetsolycksfallsförsäkringen). Råd i försäkringsfrågor ges av Försäkrings- och finansrådgivningen.