Skada på grund av fel i medicinteknisk produkt

Skador på utrustningen ersätts för personskada som orsakats av fel i en medicinteknisk produkt eller ett instrument, som används vid undersökning, vård eller liknande behandling. Sådana apparater är bland annat respiratorer, operationsinstrument, patientövervakningsapparatur, sjukhussängar och undersökningsbord. Materialfel omfattar alla situationer där utrustningen inte fungerar som den ska och detta inte beror på hälso- och sjukvårdspersonalens handlande.

Produkter avsedda för bestående bruk, bland annat ledproteser eller pacemaker, betraktas däremot inte som utrustning vars fel berättigar till ersättning genom patientförsäkringen. Ersättning kan sökas på annat håll för skador som orsakats av permanent anbringade produkter, till exempel enligt skadeståndslagen eller produktansvarslagen. 1 januari 2021 och därefter kan en säkerhetsbrist i en sjukvårdsanordning som är permanent installerad i en patient ersättas. Skada på grund implanterade sjukvårdsprodukter.

Patientförsäkring 2021