Sjukvårdskostnader

Patientförsäkringen ersätter de nödvändiga extra sjukvårdskostnader som orsakats av skadan. Ersättning kan betalas för till exempel sådana kostnader som hänför sig till skadan som till exempel extra vårddags- och poliklinikavgifter, läkararvoden, hemsjukvård, laboratorieundersökningar och läkemedelskostnader. Om den part som beviljar hälso- och sjukvårdens hjälpmedel anser att hjälpmedel är nödvändiga kan även kostnaderna för dem ersättas. Fysioterapin och annan medicinsk rehabilitering som orsakats av skadan kan ersättas från patientförsäkringen om de inte ordnas inom den offentliga hälso- och sjukvården eller av FPA.

Sjukvårdskostnader förorsakade av en skada som inträffat inom den offentliga hälso- och sjukvården ersätts utgående från kostnadsnivån inom den offentliga sjukvården, om det inte i undantagsfall finns särskilda medicinska skäl till att anlita privata hälso- och sjukvårdstjänster. Bedömning görs alltid från fall till fall.

Den sökande måste först betala kostnaderna för patientskada själv och sedan lämna in en kostnadsutredning till centralen. Inga obetalda räkningar får lämnas till Patientförsäkringscentralen, såvida inte centraleni förväg har gett en betalningsförbindelse för vård som ersätts.

Om den skadelidande har fått kostnadsersättning från annan försäkring eller socialförsäkringen, kan ingen ersättning betalas ut på nytt till honom ur patientförsäkringen.