Internrevisor

Internrevisionen är en del av lednings- och styrningssystemet. Internrevisorns roll är att bidra till att organisationens mål uppnås genom att systematiskt bedöma och förbättra den interna kontrollen, riskhanteringen och styrningsprocesserna.

Internrevisor Jouni Väänänen

tfn 040 922 5527