Olycksskada

Oavsiktlig skada avser en mängd plötsliga, oväntade och externa händelser som inträffar i samband med ett forsknings- eller behandlingsförfarande som oavsiktligt drabbar den skadade och orsakar personskada. Även olycksfall under sjuktransport ersätts som olycksfallsskador, om det inte är fråga om en skada som ersätts enligt trafikförsäkringslagen.

Försäkringen omfattar bara olycksfallsrisker som direkt hänför sig till åtgärder, inte allmänna olycksfallsrisker som hör till det normala livet. Om patienten exempelvis faller från undersökningsbordet, kan det vara ett ersättningsgillt olycksfall. Däremot är det inte fråga om ett olycksfall i samband med behandlingsåtgärd om patienten går i sjukhuskorridoren och faller omkull. Det kan dock i detta fall handla om en ersättningsgill behandlingsskada, om personalen försummat behövlig hjälp eller tillsyn av patienten, trots att det med tillgängliga resurser hade varit möjligt.