Missnöje med PFC:s verksamhet

Patientförsäkringscentralen är inte en myndighet, men den utför en offentlig administrativ funktion föreskrivet i lag eller lagstadgad patientförsäkring. Vem som helst kan lämna in ett administrativt klagomål till tillsynsmyndigheten om ett olagligt förfarande eller underlåtenhet att fullgöra en skyldighet för en offentlig administrativ funktion.

Lagligheten i Patientförsäkringscentralen s verksamhet övervakas av Finansinspektionen samt av den högsta laglighetskontrollen dvs. riksdagens justitieombudsman (JO).

De övervakande myndigheterna kan inte ändra eller upphäva ett givet beslut eller till exempel ta ställning till betalda ersättningar utan endast övervaka att centralens verksamhet och förfaringssätt är lagliga. Förvaltningsklagan ska alltså inte anföras om man är missnöjd med ersättningsbeslutet. Beslutet om ersättning överklagas genom en begäran om rättelse. Man kan också begära en rekommendation för avgörande av trafik- och patientskadenämnden eller väcka talan inför domstol

Missnöje med beslut