Personskada

Ersättning kan betalas endast för personskador. Med personskada avses vanligen kroppsskada, dödsfall eller någon annan personskada.

Utifrån lagen kan personskada definieras som en övergående eller bestående försvagning av patientens fysiska eller psykiska hälsotillstånd.

Själsligt lidande kan inte ersättas som en personskada från patientförsäkringen.

1) Otillbörligt bemötande

En patient som vårdades på hälsovårdscentralens vårdavdelning gjorde en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen om otillbörligt bemötande av en vårdare, vilket hade orsakat patienten obehag. Enligt patienten hade vårdaren använt kränkande benämningar och uppträtt fientligt mot patienten.

Det aktuella fallet ansågs inte vara en sådan personskada som avses i patientskadelagen och som skulle kunna ersättas av patientförsäkringen.

2) Själsligt lidande

Sonen till en patient som avlidit i cancer ansökte om ersättning från patientförsäkringen bland annat på den grund att man till ersättningssökandens mamma som var i dåligt skick inte skulle ha fått berätta att hon hade metastaserad och obotlig cancer. Enligt sonens uppfattning hade informationen om detta åsamkat mamman onödigt själsligt lidande under hennes sista levnadsdagar.

Patienten hade dock inte åsamkats en sådan personskada som avses i patientskadelagen och därför betalades ingen ersättning.