Ortopedi: ingrepp gällande ryggen

1) Steloperation i ländryggen, nervirritation orsakad av fixeringsskruv

På grund av diskdegeneration och överrörlighet i ryggraden genomgick patienten en steloperation av kotmellanrummen L4–5. Åtgärden lyckades i övrigt, men efter operationen hade patienten smärtor och irritation i vänster ben. Vid undersökningar konstaterades att fixeringsskruven på vänster sida i nedre kotan (den s.k. pedickelskruven) delvis låg i nervrotskanalen och irriterade nerven. Vid en reoperation omplacerades fixeringsskruvarna på vänster sida och därefter försvann irritationen i benet småningom.

Steloperationen i nedre delen av ryggen var medicinskt motiverad för behandling av diskdegeneration och överrörlighet i ryggraden. I det tekniska genomförandet av operationen uppnåddes dock inte den professionella standard som krävs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utför steloperationer i ryggen, i fråga om en fixeringsskruv. Med en noggrannare operationsteknik kunde man ha undvikit att skruven nådde utanför benet och in i rotkanalen.

Patienten fick ersättning för personskadan till följd av nervirritationen och reoperationen.

2) Behandling av förträngning i ryggmärgskanalen genom operation och fördröjd behandling av blodutgjutning

Patienten hade en förträngning i ryggmärgskanalen som behandlades med en operation där man gjorde en utvidgning i kotmellanrummen L3–5. Efter operationen hade patienten mer smärtor än normalt. Under uppvakningsskedet meddelade patienten att båda benen kändes domnade. Rörelseförmågan i benen försämrades följande dag och patienten kunde inte urinera normalt. Störningarna i känselförmågan ökade under uppföljningen och patienten hade smärtor. Situationen följdes upp och efter tre dagar fattades beslut om en ny magnetröntgen och reoperation omgående. I operationsområdet konstaterades en riklig blodutgjutning som avlägsnades. Blodutgjutningen hade dock hunnit trycka på nerverna så länge att benen inte återhämtade sig fullständigt.

Operationen som utfördes för att utvidga den förträngda ryggmärgskanalen var medicinskt motiverad. I samband med operation är det alltid möjligt att det uppkommer blödning och detta kan inte alltid undvikas trots att åtgärden genomförs på korrekt sätt. Däremot borde man ha reagerat snabbare på domningssymtomen som patienten kände i benen, den avvikande smärtan, svagheten i benen samt urineringsbesvären och fatta beslut om reoperation i ett tidigare skede. Därmed skulle man ha kunnat undvika förlamningssymtomen helt eller så skulle symtomen ha varit betydligt lindrigare än vad nu är fallet. Enligt utredningen uppnåddes inte den professionella standard som krävs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården vid uppföljningen efter operationen och bedömningen av behovet av reoperation. En jourmässig magnetundersökning borde ha gjorts två dygn tidigare.

Patienten fick ersättning för den personskada som orsakats av innervationen i benen. Däremot var reoperationen för behandling av blodutgjutningen nödvändig i varje fall och därför ersattes inte reoperationen av patientförsäkringen.

3) Operation av diskbråck i fel mellanrum

Patienten opererades för avlägsnande av diskbråck i kotmellanrummet 6–7 i bröstryggen. Efter operationen återkom svårigheterna att gå och de tidigare symtomen förvärrades. Patienten genomgick en noggrannare röntgenundersökning där man kunde konstatera att operationen hade utförts i kotmellanrummet 5–6. Genom en reoperation i rätt kotmellanrum kunde man förhindra att symtomen framskred.

Diskbråcksoperationen som gjordes på patienten var medicinskt motiverad för behandling av den degenerativa sjukdomen. Det är sannolikt att det område som skulle opereras hade märkts ut fel före operationen. Trots att exakt lokalisering av kotor i bröstryggsområdet kan vara svår, hade den rätta nivån sannolikt kunnat lokaliseras med ett noggrannare förfarande, varvid reoperationen och de fortsatta symtomen skulle ha kunnat undvikas.

Vid operationen uppnåddes inte den professionella standard som krävs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utför diskbråcksoperationer och därför fick patienten ersättning för det tillfälliga men som den extra operationen förorsakade.

4) Nytt diskbråck kort efter operation

Patienten opererades för diskbråck i ländryggen. Till att börja med var operationsresultatet gott. Senare blev ryggen sjuk på nytt. Vid en ny undersökning konstaterades en ny prolaps i det kotmellanrum som opererats tidigare.

Operationen som utfördes på grund av diskbråck var medicinskt motiverad och det tekniska utförandet av operationen var korrekt. Diskbråck kan återkomma och orsaka symtom, och detta kan inte undvikas med behandlingsåtgärder.

Det var inte frågan om en sådan personskada som enligt patientskadelagen är ersättningsgill.

5) Behandling av förträngning i ryggmärgskanalen genom operation, brutna skruvar och utebliven benläkning

Patienten opererades på grund av förträngning i ryggmärgskanalen. Efter operationen konstaterade man att de skruvar som använts för fixering hade gått av och att fixeringsstället inte hade förbenats på önskat sätt. Man blev tvungen att göra operationen på nytt.

Behandlingen av ryggmärgskanalen genom steloperation var medicinskt motiverad. Utifrån tillgängliga röntgenbilder kunde man bedöma att det tekniska utförandet av operationen var korrekt.

Att skruvarna gått av och förbeningen var långsam kunde inte undvikas trots att åtgärden hade utförts på korrekt sätt.

Det var inte frågan om en sådan personskada som enligt patientskadelagen är ersättningsgill.