Tillfälligt men

Ersättning för tillfälliga besvär ersätter den skadade för extra smärta och värk och annat obehag som orsakas av patientskador. Ersättning för tillfällig skada betalas på grundval av objektivt observerbara och personskaderelaterade frågor. Som regel är den skadade personens egna subjektiva känslighet inte relevant för bedömning av tillfälligt men.

Ersättningsbeloppet beror bland annat på sjukdomens eller handikappets svårighetsgrad, konvalescenstiden, vidtagna vårdåtgärder och behovet av sjukhusvård.

Ersättning för tillfälligt men betalas ut från det att skadan inträffat till dess att hälsotillståndet har stabiliserats, dvs. tills skadorna har läkt eller ingen förändring förväntas av skadorna.