Sökande av ersättning

Du kan ansöka om ersättning hos Patientförsäkringscentralen efter att du har fått ett positiv beslut om ersättning för din skadeanmälan.

Läs närmare anvisningar för sökande om ersättning och ifyllande av formulär för ersättningsansökan på denna sida.

Vid behov hjälper ersättningshandläggaren som nämns i ersättningsbeslutet eller vår kundtjänst med ifyllandet av ersättningsansökan. Patientombud kan ge råd om hur ersättningansökan som gäller patientsskador kan inledas hos Patientförsäkringscetralen.

Du kan lämna in en ersättningsansökan till Patientförsäkringscentralen med ett elektroniskt webbformulär eller ett pdf-formulär som skrivs ut och skickas per post.

Länk till formulärsidan

Anvisningar för elektronisk ersättningsanmälan

Du kan lämna in ett elektroniskt formulär för ersättningsansökan när

 • du har bankkoder eller mobilcertifikat
 • du vet skadebeteckningsnumret för skadan
 • du gör en ersättningsanmälan om ditt eget skadeärende
 • du gör en ersättningsanmälan om ett skadeärende som gäller en minderårig person som står under din vårdnad
 • du gör en ersättningsanmälan om ett skadeärende som gäller en vuxen omyndig person och du är denna persons intressebevakare
 • du gör en ersättningsanmälan om ett ärende som gäller en avliden person, och alla delägare i dödsboet har befullmäktigat dig att ansöka om ersättning. Bifoga fullmakter från alla delägare i dödsboet till ersättningsansökan. 

En vuxen ersättningssökande kan ge en annan person fullmakt att ansöka om ersättning på sökandens vägnar. Den befullmäktigade loggar in i den elektroniska ärendehanteringen med sina egna bankkoder och fyller i ersättningsansökan. En fullmakt som har undertecknats av ersättningssökanden ska bifogas till anmälan.

Fullmakt för behandling av skadeärendet (länk till formulärsidan)

Vi rekommenderar att den elektroniska ansökan lämnas in mellan klockan 6 och 22 eftersom det kan ske serviceavbrott i Patientförsäkringscentralens ärendesystem under natten.

Fyll i det elektroniska formuläret för ersättningsansökan och kontrollera uppgifterna innan du skickar formuläret. Du får en bekräftelse direkt på din dators eller enhets skärm när formuläret har skickats. Du får inte en bekräftelse per e-post eller sms.

Efter att du har skickat det elektroniska formuläret kan du spara ansökan på din dator eller skriva ut en kopia.

Om du har tekniska problem med att fylla i eller skicka ett elektroniskt formulär kan du kontakta PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Via e-postadressen får du service endast i tekniska frågor gällande elektronisk ärendehantering på vardagar kl. 9–15. Berätta i din e-post, med vilken formulär du har tekniska problem. 

Bilagor till elektronisk ersättningsansökan

Vi ber dig skicka bilagorna i ett sådant format att de kan överföras till vårt system direkt. Följande filformat för bilagorna är tillåtna: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .gif, .png, .jpeg, .jpg och .bmp. Den sammanlagda storleken för de bifogade filerna får vara högst 15 MB. Vi kan inte behandla bilagor som skickats i andra format. Vi kan inte heller motta utredningar från molnlagringstjänster (till exempel Google Drive, OneDrive och Dropbox).

Ge bilagorna korta och tydliga namn, till exempel Bilaga1, Bilaga2. Namnen på bilagorna får inte innehålla mellanslag, skiljetecken eller specialtecken, såsom + @ % : ; ? ! ~ ^ * \ / ” # ¤ < > | & { [ ] }.

Vi kan inte tillhandahålla it-stöd för problem med att ladda upp bilagor. Om du inte kan lämna in bilagorna i de önskade filformaten, kan du skriva ut och skicka dem per brev till Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. Kom ihåg att ange handläggningsnumret för skadan i brevet.

Anvisningar för ersättningsansökan med pdf-formulär som kan skrivas ut

Du kan fylla i en ersättningsansökan i pdf-format på din dator, spara den och sedan skriva ut den på papper. Ett pdf-formulär kan inte skickas elektroniskt, till exempel som bilaga till ett e-postmeddelande.

Skriv under ansökan och skicka den per post till Patientförsäkringscentralen. Postadressen är Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN.

Du kan även skicka ersättningsansökan som rekommenderat brev, då du som avsändare svarar för postavgiften.

Om det inte går att skriva ut ett pdf-formulär, kan du beställa formuläret för ersättningsansökan på papper hos Patientförsäkringscentralen per e-post (lomaketilaus@vakuutuskeskus.fi) eller per telefon (040 450 4590, vardagar kl. 12–15). Du kan även be om pappersformulär av patientombudsmannen vid din vårdenhet eller en socialarbetare.

Vilken ersättningsansökan ska jag välja?

Vi använder flera olika formulär för ersättningsansökan. Välj rätt formulär enligt förmån eller kostnad:

 • Ersättningsansökan för patientskada.
  Använd formuläret när du ansöker om ersättning för sjukvårdskostnader, resekostnader, läkemedel eller andra kostnader som orsakats av patientskadan, och när du ansöker om vårdbidrag eller klädbidrag. Utifrån uppgifterna i formuläret bedömer vi även ersättningar för sveda och värk samt annat tillfälligt och bestående men.
 • Ersättningsansökan för arbetsoförmåga och inkomstförlust.
  Använd formuläret när patientskadan orsakar arbetsoförmåga och inkomstförlust.
 • Ersättningansökan om för dödsfall på grund av patientskada.
  Använd formuläret när patientskadan medför ett dödsfall och du ansöker om ersättning för begravningskostnader.
 • Familjepension.
  Använd formuläret när patientskadan medför ett dödsfall och du ansöker om ersättning som partner eller barn till den avlidna för förlust av nödvändigt underhåll.
 • Ersättningsansökan för yrkesinriktad rehabilitering.
  Med detta formulär för ersättningsansökan kan du ansöka om ersättning för kostnader för yrkesinriktad rehabilitering efter att Patientförsäkringscentralen har gett positivt ersättningsbeslut om ersättningsgillheten för den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Bilagor till formuläret för ersättningsansökan

Det anges i formuläret om behandling av ansökan kräver bifogade fakturor eller andra utredningar. Läs anvisningarna i formuläret noga.