Tillämpning av lagstiftningen om patientförsäkring

Patientskadelagen och patientförsäkringslagen, som trädde i kraft den 1.1.2021, kan tillämpas på ett skadefall om villkoren för tillämpning av lagen är uppfyllda. Villkoren för tillämpning av lagen är följande:

  • Patienten har lidit personskada såsom sjukdom, skada eller annan objektivt fastställd tillfällig eller permanent försämring av hälsan eller dödsfall.
  • Patienten åsamkades skadan i samband med hälso- och sjukvård på sjukhus, hälsocentral eller privat medicinsk praxis, ambulanstransport, provtagning, rehabilitering, fysisk behandling eller vid leverans av receptbelagda läkemedel på apotek. Aktiviteter utanför sjukvårdsanläggningarna kan också omfattas av lagen om behandlingen har utförts av en vårdpersonal, till exempel en läkare, tandläkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller utbildad naprapat.
  • Den skadelidande ska vara patient eller person som är föremål för undersökning, behandling eller vård. Patienten kan också vara en frisk person som deltar i medicinsk forskning. En blod- eller vävnadsgivare betraktas som en patient i den mening som avses i patientskadelagen.
  • Skadan inträffade under giltighetsperioden för lagen om patientskada, dvs. den 1 maj 1987 eller därefter. Dessutom får tidsfristen för skadeanmälan inte ha löpt ut. Yrkandet måste lämnas in till Patientförsäkringscentralen inom tre år efter det att den skadelidande blev medveten om skadan eller borde ha varit medveten om den.
  • Skadan inträffade inom Finlands geografiska område. Från början av 2021 gäller patientförsäkringslagen inte bara hälso- och sjukvård som tillhandahålls i Finland, utan även hälso- och sjukvård som tillhandahålls utomlands om folkhälsovården har organiserat behandlingen utomlands och det är nödvändigt för patientens hälsotillstånd. Patientförsäkringslagen gäller inte situationer där en patient själv söker sig till undersökningar eller behandling utomlands.

När förutsättningar för tillämpning av lagen är uppfyllda bedömer Patientförsäkringscentralen om det finns en ersättningsgill patientskada och på vilken grund skadan ersätts. Det finns åtta ersättningskriterier i lagstiftningen om patientförsäkring.

Kriterier för ersättning av patientskador