Terveydenhuollon selvitys

Potilasvakuutuskeskus huolehtii terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvakuutuslainsäädännön mukaisesti. Lakisääteinen järjestelmä toimii sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan turvana. 

Korvauskäsittely käynnistyy potilaan tai vakuutusyhtiön tekemällä vahinkoilmoituksella. Tämän jälkeen Potilasvakuutuskeskus pyytää selvityksen terveyden- ja sairaanhoitoa antaneelta organisaatiolta tai henkilöltä, jonka vahinkoilmoituksen tekijä on nimennyt potilasvahinkoilmoituksessaan. Lue korvauskäsittelystä lisää sivulta: Vahinkoasian käsittely

Jos varsinaista selvitystä hoitotapahtumista ei anneta, on terveydenhuollosta kuitenkin aina toimitettava potilasvakuutusta koskevat tiedot ja asian ratkaisemiseksi välttämättömät potilasasiakirjat. Potilasvakuutuskeskuksen oikeus tietojen saantiin perustuu lakiin.

Potilasvakuutuskeskus ratkaisee, onko kyseessä potilasvahinkolain perusteella korvattava vahinko. Hoitohenkilökunnan antamilla tiedoilla potilaan hoidosta ja vahingon syntyyn vaikuttaneista syistä voi olla olennainen merkitys päätöksen lopputulokseen. Hoitohenkilökunnan näkemys vahingon korvattavuudesta ei kuitenkaan ole ratkaiseva, vaan korvattavuus määräytyy kaikkien käytettävissä olevien selvitysten ja laissa säädettyjen korvausperusteiden mukaisesti.

Vahinkoasiassa annettavasta korvauspäätöksestä annetaan tieto potilasvakuutuksen ottajalle ja sille terveydenhoitoa harjoittavalle taholle, jota vahinkoilmoitus koskee.

Kirjallinen selvitys annetaan Potilasvakuutuskeskukseen Terveydenhuollon selvitys -lomakkeella.

Pdf-lomakkeen voi täyttää verkossa, jonka jälkeen se tulostetaan ja lähetään postitse tai selvityspyyntökirjeessä esitetyn sähköisen yhteyden kautta PVK:een. Tarkempia ohjeita lomakkeen täyttämiseen löydät sen sivulta 6.

Käyttämäsi laite ja internetselain vaikuttavat siihen, miten voit pdf-lomakkeita käyttää. Jos haluat tallentaa lomakkeen omalle laitteellesi, kannattaa lomake ladata ja tallentaa ensin, ja täyttää vasta sitten. Laitteella tarkoitetaan tietokonetta, puhelinta tai tablettia.

Selvitykset muualta kuin vahinkopaikasta ja selvitykset korvattavissa vahingoissa

Jos potilas on ollut tutkittavana tai hoidettavana ilmoitetun potilasvahingon vuoksi muissa hoitopaikoissa, Potilasvakuutuskeskus pyytää myös näiltä tahoilta kopiot potilasasiakirjoista, röntgenkuvat ja muun mahdollisen vahinkoasian ratkaisemiseksi välttämättömän materiaalin. Esimerkiksi tiedot potilaan hoidosta ennen potilasvahinkoa tai välittömästi sen jälkeen tai tiedot potilaan perussairauksista voivat olla välttämättömiä asian selvittämisessä. 

Potilasvakuutuskeskus pyytää selvityksiä hoitopaikoista, kuntoutuksesta ja sosiaalipalveluista myös silloin, kun potilaan hoidossa on todettu korvattava potilasvahinko ja vahinkoa kärsinyt esittää PVK:lle vaatimuksen vahingosta aiheutuvien kustannusten tai muiden menetysten korvaamiseksi. Jotta PVK voi arvioida ja maksaa korvaukset sekä erottaa potilasvahingosta ja korvauksenhakijan muista sairauksista tai vammoista aiheutuvat kustannukset sekä menetykset, tarvitaan korvauskäsittelyyn tässä vaiheessa tietoja joskus laajasti. Esimerkiksi ansionmenetyksen ja pysyvän haitan arvioinnissa tarvitaan tietoa muista kuin potilasvahinkoon liittyvistä sairauksista ja toimintakyvystä ennen vahinkoa ja sen jälkeen. Tiedot ovat välttämättömiä, jotta PVK voi ottaa kantaa korvauksenhakijan esittämiin vaatimuksiin ja korvausvelvollisuuden laajuuteen.

Potilasvakuutuskeskuksen oikeus tietojen saantiin perustuu potilasvakuutuslakiin.

Potilasvakuutuskeskuksen tiedonsaantioikeus

Potilasvakuutuskeskuksella on potilasvakuutuslain 54 §:n mukaan oikeus salassapitosäännösten estämättä saada lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon ammattihenkilöltä, terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä vahinkoa kärsineen kuntoutusta toimeenpanevalta taholta ja muulta terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä sosiaalipalvelujen tuottajalta tai hoitolaitokselta tämän laatima lausunto ja muita tietoja potilasasiakirjoista, terveydentilasta, työkyvystä, hoidoista ja kuntoutuksesta. Tiedonsaantioikeus edellyttää, että tiedot ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan korvausasian ratkaisemista varten tai muuten välttämättömiä potilasvakuutuslaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 

Sähköinen asiointi Potilasvakuutuskeskuksen kanssa

Sairaalat, terveyskeskukset, yksityiset terveydenhuollon harjoittajat ja vakuutusyhtiöt voivat myös toimittaa selvityksensä Potilasvakuutuskeskukseen tietoturvallisesti sähköisellä yhteydellä.

Aineiston lähettämiseen tarvitaan yhteysosoite ja vahingon käsittelytunnus, joka on esimerkiksi muotoa PO-2012-1234-123 tai PL-2021-5678-123. Molemmat tiedot löytyvät Potilasvakuutuskeskuksen lähettämästä selvityspyynnöstä tai kirjeestä. Jos tarvitset teknistä tukea tai haluat varmistua lähetyksen perilletulosta, ole yhteydessä tekniseen tukeemme PVK.lomaketuki@vakuutuskeskus.fi. Vastaamme sähköpostitiedusteluihin arkisin klo 9-15.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

Selvitysten lähettäminen Potilasvakuutuskeskukseen postitse

Terveydenhuollon selvitys ja potilasasiakirjat sekä alkuperäinen materiaali voidaan lähettää Potilasvakuutuskeskukseen postitse. Asiakirjoihin tulee liittää vahingon käsittelytunnus. Käsittelytunnus on muotoa PO-vvvv-nnnn-nnn tai 1.1.2021 alkaen sattuneissa vahingoissa muodossa PL-vvvv-nnnn-nnn.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

Potilasvakuutuskeskus on laatinut tarkemmat ohjeet asiakirjojen sähköisestä lähettämisestä.

Ohjeet asiakirjojen toimittamisesta Potilasvakuutuskeskukseen sähköisesti (pdf, avautuu uuteen välilehteen)