Hälso- och sjukvårdens utredning

När Patientförsäkringscentralen har mottagit en skadeanmälan begär den en hälso- och sjukvårdsutredning av den berörda vårdinrättningen eller yrkespersonen inom hälso- och sjukvården. I utredningen kan den som undersökt eller vårdat patienten redogöra för sin uppfattning om skadan.

Utredningen ska ges oberoende av vårdpersonalens egen uppfattning om huruvida det är fråga om en ersättningsgill skada. Genom anmälan inhämtar Patientförsäkringscentralen de uppgifter som behövs för behandlingen av skadeanmälan. Därför ska kopior av patientjournalerna alltid fogas till utredningen.

Utgående från erhållna fakta avgör Patientförsäkringscentralen om det är fråga om en ersättningsgill skada enligt patientskadelagen. De uppgifter som vårdpersonalen ger om vården och behandlingen av patienten och om de orsaker som bidragit till skadans uppkomst kan vara av väsentlig betydelse för det slutliga avgörandet. Att vårdpersonalen anser att det är fråga om en ersättningsgill skada är dock inte avgörande för tillämpningen av lagen.

Privata vårdinrättningar ska också lämna uppgifter om den patientförsäkring som de tecknat. Dessa uppgifter behövs även om det inte är fråga om en ersättningsgill skada.

På sida 3 på blanketten finns mer detaljerade ifyllningsanvisningar.

Blankett för hälso- och sjukvårdsutredning

E-blankett för hälso- och sjukvårdsutredning

Obs! Det är inte möjligt att skicka ansökan i elektronisk form. Du kan fylla i blanketten elektroniskt och sedan skriva ut och skicka den till Patientförsäkringscentralen. Notera att e-blanketten av tekniska orsaker har färdigt förkryssade alternativ som ska flyttas till rätt ställe när blanketten fylls i. Du kan beställa pappersblanketter utan förkryssade alternativ hos oss och fylla i dem manuellt.

De som har Finlands Läkarförbunds gruppatientförsäkring

Om en medlem i Finlands Läkarförbund i hälso- och sjukvårdsutredningen angett att han eller hon arbetar som självständig yrkesutövare och vill använda den gruppatientförsäkring som förbundet tecknat för sina medlemmar, ska han eller hon foga en bilaga till utredningen i vilken representanten för läkarstationen eller vårdinrättningen intygar att uppgifterna är riktiga. Mer detaljerade uppgifter om förfarandet finns på blanketten.

E-bilaga till hälso- och sjukvårdsutredning

Obs! Det är inte möjligt att skicka bilagan i elektronisk form. Du kan fylla i bilagan elektroniskt och sedan skriva ut och skicka den till Patientförsäkringscentralen.

19.11.2018