Hälso- och sjukvårdens utredning

När Patientförsäkringscentralen har mottagit en skadeanmälan begär den en skriftlig hälso- och sjukvårdsutredning av den berörda vårdinrättningen eller yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården. I Hälso- och sjukvårdens utredning kan den som undersökt eller vårdat patienten redogöra för sin uppfattning om skadan.

Patientförsäkringscentralen sköter i enlighet med patientskadelagen utbetalningen av ersättningar för patientskador som orsakats inom hälso- och sjukvården. Ersättningshandläggningen inleds med en skadeanmälan som lämnas av patienten. Därefter begär Patientförsäkringscentralen en utredning av den organisation eller person som har gett hälso- eller sjukvård och som den som lämnat skadeanmälan har namngett i sin patientskadeanmälan.

Om ingen egentlig utredning över vårdhändelsen ges, ska dock uppgifter om patientförsäkringen och patenthandlingar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras alltid lämnas. Patientförsäkringscentralens rätt att få upplysningar grundar sig på 5 d § i patientskadelagen.

Patientförsäkringscentralen avgör om det är frågan om en ersättningsgill skada enligt patientskadelagen. De uppgifter som vårdpersonalen ger om vården och behandlingen av patienten och om de orsaker som bidragit till skadans uppkomst kan vara av väsentlig betydelse för det slutliga avgörandet. Vårdpersonalens uppfattning om huruvida det är fråga om en ersättningsgill skada är dock inte avgörande, utan ersättningsgillheten fastställs utifrån alla tillgängliga utredningar och lagstadgade ersättningsgrunder.

Information om det ersättningsbeslut som avges i skadeärendet ges till patientförsäkringstagaren och till den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som skadeanmälan gäller.

Den skriftliga utredningen ges på blanketten Hälso- och sjukvårdens utredning.
Hälso- och sjukvårdens utredning

PDF-blanketten kan fyllas i på nätet och därefter skrivas ut och skickas per post till PFC. På e-blanketten finns det av tekniska orsaker färdigt förkryssade alternativ som ska flyttas till rätt ställe när blanketten fylls i. Blanketter i pappersform kan beställas från Patientförsäkringscentralen på adressen lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi. På sidan 3 i blanketten finns utförligare ifyllnadsanvisningar.

De som har Finlands Läkarförbunds gruppatientförsäkring

Om en medlem i Finlands Läkarförbund i hälso- och sjukvårdsutredningen uppgett att han eller hon arbetar som självständig yrkesutövare och vill använda den gruppatientförsäkring som förbundet har tecknat för sina medlemmar, ska han eller hon lämna en bilaga till sin utredning, i vilken företrädaren för läkarstationen eller vårdinrättningen intygar att uppgifterna är riktiga. Utförligare information om förfarandet finns på blanketten.
Bilaga till Hälso- och sjukvårdens utredning för medlem i Finlands Läkarförbund

Utredningar från andra ställen än skadeplatsen

Om patienten har undersökts eller vårdats på grund av den anmälda patientskadan på andra vårdenheter, begär Patientförsäkringscentralen även av dessa aktörer kopior av patienthandlingar, röntgenbilder och eventuellt annat material som behövs för avgörande i skadeärendet. Patientförsäkringscentralens rätt att få upplysningar grundar sig på 5 d § i patientskadelagen.

Inlämning av material till Patientförsäkringscentralen

Hälso- och sjukvårdens utredning och patienthandlingar samt material i original skickas till Patientförsäkringscentralen per post. Handlingarna ska förses med skadans handläggningsnummer (PO-åååå-nnnn-nnn).
Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

Elektronisk ärendehantering med Patientförsäkringscentralen

Sjukhus, hälsovårdscentraler, självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och försäkringsbolag kan lämna sina utredningar via en datasäker elektronisk förbindelse till Patientförsäkringscentralen.

För sändningen av material behövs en kontaktadress och skadans handläggningsnummer, som till exempel har formen PO-2012-1234-123. Båda dessa uppgifter finns i den begäran om utredning eller det brev som Patientförsäkringscentralen har skickat. Om du behöver tekniskt stöd eller vill kontrollera att sändningen har inkommit, kan du kontakta vårt tekniska stöd PVK.lomaketuki@vakuutuskeskus.fi. Vi svarar på frågor per e-post på vardagar kl. 9–15.

Patientförsäkringscentralen har utarbetat utförligare anvisningar om inlämning av handlingar elektroniskt.
Anvisningar om inlämning av handlingar till Patientförsäkringscentralen elektroniskt har publicerad på finska: Ohjeet asiakirjojen toimittamisesta Potilasvakuutuskeskukseen sähköisesti (pdf)

17.02.2020