Är det värt att göra en skadeanmälan?

Det kan vara svårt för en patient eller anhörig att själv bedöma om det är fråga om en patientskada och om det är värt att göra en skadeanmälan. För att underlätta bedömningen har vi utarbetat ett enkelt webbtest.

Observera att testet inte är ett ersättningsbeslut. Först efter att du gjort en skadeanmälan bedömer vi om det är fråga om en ersättningsgill patientskada. Cirka en tredjedel av skadeanmälningarna beviljas ersättning.

Du gör testet anonymt och det har ingen koppling till handläggningen av skadeanmälningar. Testet kan göras av vem som helst som misstänker en patientskada eller som i sitt arbete jobbar med patientskadeärenden.

Gå till testet här.

Patientförsäkringscentralen samlar inte in några person- eller platsuppgifter eller ip-adresser om dem som gör testet. Vi följer endast upp antalet besökare i testet.

27.03.2018