PVK:n päätöksen jälkeen

Miksi niin moni vahinkoilmoitus johtaa kielteiseen korvauspäätökseen?

Se, täyttääkö sattunut tapahtuma korvattavan potilasvahingon kriteerit, määritellään potilasvahinkoja koskevissa laeissa. Korvattavuuden edellytyksenä on useimmiten se, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin ja henkilövahinko olisi siten voitu välttää.

Jos tapahtumasta ei aiheudu henkilövahinkoa, ei korvauksia makseta. Jos esimerkiksi diagnoosin viive ei vaikuta hoidon lopputulokseen, taudin kulkuun tai paranemisennusteeseen, korvausta ei voida maksaa, vaikka virhe tai puute hoidossa olisikin todettavissa. Virheestä potilaalle aiheutuvaa mielipahaa tai henkistä kärsimystä ei lain mukaan voida korvata.

Mitä voi tehdä, jos on tyytymätön päätökseen ja sen perusteluihin?

Jos korvauspäätös on mielestäsi perustunut puutteelliseen selvitykseen, Potilasvakuutuskeskukselle voi lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Pyynnössä tulisi yksilöidä, miltä osin selvitys oli puutteellinen ja mahdollisuuksien mukaan liittää puuttuva selvitys mukaan tai ainakin ilmoittaa, mistä se on saatavissa.

Korvauspäätöksen mukana lähetetään muutoksenhausta kirjalliset ohjeet. Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen tyytymätön voi pyytää ratkaisusuosituksen liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta tai viedä asiansa tuomioistuinkäsittelyyn. Lautakuntakäsittely on maksuton.

Potilaan oikeudet

Miten nopeasti saan korvauksia, kun päätös on tehty?

Korvausten saaminen kestää keskimäärin kolme kuukautta korvaushakemuksen jättämisen jälkeen. Korvausten määrä selviää, kun korvauskäsittelijä on hankkinut tarvittavat lisätiedot. Kun korvausten määrä on selvitetty, annetaan päätös ja korvaukset maksetaan ilmoitetulle tilille.

Onko korvaushakemuksen tekemiselle aikaraja?

Kyllä. Toimita korvaushakemus allekirjoitettuna Potilasvakuutuskeskukseen viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun olet saanut myönteisen korvauspäätöksen.

Mihin korvausten suuruus perustuu?

Korvausten suuruus vaihtelee vahingon laadusta ja laajuudesta riippuen. Potilasvakuutuksesta korvataan potilasvahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset. Kuluja ja menetyksiä, jotka olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin, ei korvata.

Korvaukset määrätään soveltamalla vahingonkorvauslain säännöksiä ja liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan ohjeita ja normeja. Korvausten määrässä huomioidaan myös liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytäntö.

Mitä eri haittaluokat tarkoittavat?

Potilasvahingosta voidaan maksaa pysyvän haitan korvaus, jos vahingosta jää toimintakykyyn pysyvä vajaus. Pysyvä haitta arvioidaan lääketieteellisen selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön laatiman haittaluokituksen mukaan. Sinua voidaan myös pyytää toimittamaan haitan arviointia varten lääkärinlausunto.

Sosiaali- ja terveysministeriö: haittaluokitus (avautuu uuteen välilehteen)

Potilasvahinkojen korvaamisessa täytyy aina muistaa se, että alun perin hoidettavana olevasta sairaudesta tai vammasta joka tapauksessa aiheutuva haitta ei tule korvattavaksi. Korvattavaa on ainoastaan se lisävahinko, joka potilasvahingosta aiheutuu.

Miksi ikä vaikuttaa korvauksiin?

Pysyvän haitan korvaukseen vaikuttaa lain säännösten mukaan vahinkoa kärsineen ikä. Toisin sanoen nuori ja iäkkäämpi henkilö saavat täsmälleen samasta vahingosta erisuuruisen korvauksen, koska korvaus on tarkoitettu loppuelämän korvaukseksi vahingosta aiheutuneesta haitasta.