Tyytymättömyys päätökseen

Jos ole tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen korvauksen perustetta tai määrää koskevaan päätökseen, voit käyttää muutoksenhakukeinonasi oikaisupyyntöä ja muutoksenhakua.

Oikaisupyyntö

Jos korvauspäätös on mielestäsi perustunut puutteelliseen selvitykseen, voit lähettää Potilasvakuutuskeskukselle kirjallisen oikaisupyynnön. Pyynnössä tulisi yksilöidä, miltä osin selvitys oli puutteellinen ja mahdollisuuksien mukaan liittää puuttuva selvitys mukaan tai ainakin ilmoittaa, mistä se on saatavissa.

Oikaisupyyntö toimitetaan Potilasvakuutuskeskuksen osoitteeseen tai sen voi toimittaa myös sähköisesti.

Oikaisupyyntö on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen antamisesta.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta

Korvauspäätöksen mukana lähetetään muutoksenhausta kirjalliset ohjeet. Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen tyytymätön voi pyytää ratkaisusuosituksen liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa tuomioistuimeen. Lautakuntakäsittely on maksuton.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuositus potilasvahinkoasiassa korvauksen hakijan, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan tai Potilasvakuutuskeskuksen pyynnöstä. Tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan korvausasiaan liikenne- ja potilasvahinkolautakunta voi antaa lausunnon tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta (avautuu uuteen välilehteen)

Muutosta keskuksen antamaan korvauspäätökseen haetaan lautakunnalta kirjallisesti. Ratkaisusuositusta voivat pyytää vahinkoa kärsinyt ja muu korvaukseen oikeutettu, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava taho, vakuutuksenottaja ja vakuutettu. Muutosta voidaan hakea niin korvauksen perusteeseen kuin määräänkin.

Ratkaisusuositusta on pyydettävä vuoden kuluessa Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen antamisesta. Korvauksenhakijan on syytä huomioida, että määräaika on lyhentynyt. Aiemmin lautakunta ei ottanut vahinkoasiaa tutkittavaksi enää sen jälkeen, kun keskuksen korvauspäätöksen antamisesta oli kulunut kolme vuotta. On tärkeää huomata, että uusi lyhyempi määräaika koskee myös ennen 1.1.2021 sattuneita potilasvahinkoja, jos Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätös on annettu uuden lain voimaantulon jälkeen. Sovellettava määräaika käy ilmi korvauspäätöksen liitteenä annettavasta muutoksenhakuohjeesta.

Vahinkoasian käsittely lautakunnassa on maksutonta.  

Vaikka korvauksen hakija pyytäisi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta ratkaisusuositusta myönteisen perustepäätöksen jälkeen vain korvausmääristä, lautakunta saattaa oma-aloitteisesti ottaa arvioitavaksi vahinkoasian myös itse korvausperusteen osalta. Menettely perustuu potilasvakuutuslain 44 §:ään.

Tuomioistuin

Korvausriitaa koskeva kanne voidaan nostaa Potilasvakuutuskeskusta vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai korvausta vaativan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Kanne voidaan nostaa myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin alueella vahingon aiheuttanut toimi suoritettiin tai laiminlyöty toimi olisi ollut suoritettava tai jossa vahinko ilmeni.

Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta. Kanneaika perustuu potilasvakuutuslain 53 §:ään.