Tyytymättömyys päätökseen

Jos ole tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen korvauksen perustetta tai määrää koskevaan päätökseen, voit käyttää muutoksenhakukeinonasi oikaisupyyntöä ja muutoksenhakua.

Oikaisupyyntö

Jos korvauspäätös on mielestäsi perustunut puutteelliseen selvitykseen, voit lähettää Potilasvakuutuskeskukselle kirjallisen oikaisupyynnön. Pyynnössä tulisi yksilöidä, miltä osin selvitys oli puutteellinen ja mahdollisuuksien mukaan liittää puuttuva selvitys mukaan tai ainakin ilmoittaa, mistä se on saatavissa.

Oikaisupyyntö toimitetaan Potilasvakuutuskeskuksen osoitteeseen tai sen voi toimittaa myös sähköisesti.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

Muutoksenhaku

Korvauspäätöksen mukana lähetetään muutoksenhausta kirjalliset ohjeet. Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen tyytymätön voi pyytää ratkaisusuosituksen liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa tuomioistuimeen. Lautakuntakäsittely on maksuton.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuositus potilasvahinkoasiassa korvauksen hakijan, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan tai Potilasvakuutuskeskuksen pyynnöstä. Tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan korvausasiaan liikenne- ja potilasvahinkolautakunta voi antaa lausunnon tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta (avautuu uuteen välilehteen)

Potilasvahinkolaissa ei ole erikseen säännelty, minkä ajan kuluessa potilaan on saatettava asia lautakunnan käsiteltäväksi. Ratkaisukäytännössään lautakunta on jättänyt ilmeisen aiheettomina käsittelemättä ratkaisusuosituspyyntöjä, jos potilas on menettänyt oikeutensa nostaa kanne kolmen vuoden määräajassa tuomioistuimessa. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta jättää siis asian käsittelemättä, jos asianosaisella ei ole enää mahdollisuutta saattaa asiaa tuomioistuimeenkaan ratkaistavaksi. 1.1.2021 alkaen ratkaisuosituspyyntö lautakuntaan on tehtävä vuoden kuluessa Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen antamisesta.

Vaikka korvauksen hakija pyytäisi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta ratkaisusuositusta myönteisen perustepäätöksen jälkeen vain korvausmääristä, lautakunta saattaa oma-aloitteisesti ottaa arvioitavaksi vahinkoasian myös itse korvausperusteen osalta. Menettely perustuu potilasvahinkolain 11 b §:ään.

Korvausriitaa koskeva kanne voidaan nostaa Potilasvakuutuskeskusta vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai korvausta vaativan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Kanne voidaan nostaa myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin alueella vahingon aiheuttanut toimi suoritettiin tai laiminlyöty toimi olisi ollut suoritettava tai jossa vahinko ilmeni.

Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta. Kanneaika perustuu vakuutussopimuslakiin (543/1994).