Sivun alasivut:

Tyytymättömyys päätökseen

Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätösten liitteenä lähetetään ohjeet korvauspäätökseen tyytymättömälle eli muutoksenhakuohjeet. 

Jos olet tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen korvauksen perustetta tai määrää koskevaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta kolmella tavalla:
1. oikaisupyyntö Potilasvakuutuskeskukseen
2. ratkaisusuosituspyyntö liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan
3. haastehakemus käräjäoikeudelle.

1. Oikaisupyyntö Potilasvakuutuskeskukseen

Jos korvauspäätös on mielestäsi perustunut puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen, voit lähettää Potilasvakuutuskeskukselle kirjallisen oikaisupyynnön. Pyynnössä tulee yksilöidä, miltä osin selvitys oli puutteellinen ja mahdollisuuksien mukaan liittää puuttuva selvitys mukaan tai ainakin ilmoittaa, mistä se on saatavissa.

Ellei sinulla ole asiassa muuta selvitystä, kuin jo aikaisemmin Potilasvakuutuskeskukselle esittämäsi, päätöstä ei tällä perusteella oikaista. Jos olet eri mieltä päätöksestä, kannattaa tehdä heti ratkaisusuosituspyyntö liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalle.

Oikaisupyyntö on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen tiedoksesi.

Oikaisupyynnön voi toimittaa sähköisesti.

Kun käytät sähköistä asiointia, käytä aina viimeisimmässä meiltä saamassasi kirjeessä olevaa käsittelytunnusta. Se on muotoa PO-0000-0000-000 tai PL-0000-0000-000, nollien tilalla on oma henkilökohtainen numerosi. Näin nopeutat asiasi käsittelyä.

Voit toimittaa oikaisupyynnön Potilasvakuutuskeskuksen osoitteeseen myös postitse. Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

2. Ratkaisusuosituspyyntö liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on liikenne- ja potilasvahinkojen korvaamiseen erikoistunut asiantuntijaelin. Lautakunta selvittää sen käsiteltäväksi saatetut asiat itsenäisesti. Käsittelyn yhteydessä lautakunta pyytää käyttöönsä asian ratkaisemisen kannalta olennaisen selvityksen sekä Potilasvakuutuskeskukselta, että hoitolaitoksista, joita asia koskee. Lautakunnalla on käytettävissään eri alojen lääkäreitä, joilta se voi pyytää asiantuntijalausuntoja. Asiat käsitellään lautakunnan jaostoissa, joiden kokoonpanoon kuuluu sekä juridista että lääketieteellistä osaamista. Lautakunnan käsittely on ratkaisusuosituksen pyytäjälle maksutonta.

Ratkaisusuositusta voivat pyytää vahinkoa kärsinyt ja muu korvaukseen oikeutettu, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava taho, vakuutuksenottaja ja vakuutettu. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta antaa ratkaisusuosituksia myös Potilasvakuutuskeskuksen pyynnöstä. Muutosta voidaan hakea niin korvauksen perusteeseen kuin määrään. Tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan korvausasiaan liikenne- ja potilasvahinkolautakunta voi antaa lausunnon tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä.

Ratkaisusuosituspyynnöksi riittää vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus tyytymättömyydestä Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen. Ratkaisusuosituspyynnöstä tulee kuitenkin käydä ilmi
- korvauksenhakijan nimi, henkilötunnus ja osoite sekä
- Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksestä ilmenevä PO- tai PL-alkuinen asian käsittelytunnus.

Ratkaisusuositusta lautakunnalta on pyydettävä vuoden kuluessa Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen antamisesta. 

Vaikka korvauksen hakija pyytäisi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta ratkaisusuositusta myönteisen perustepäätöksen jälkeen vain korvausmääristä, lautakunta saattaa oma-aloitteisesti ottaa arvioitavaksi vahinkoasian myös itse korvausperusteen osalta. Vaikka vahinkoa kärsineen hakemuksesta tehdyssä ratkaisusuosituksessa todettaisiin, ettei korvausperustetta ole, Potilasvakuutuskeskus ei saa periä takaisin vahinkoa kärsineelle jo maksettua korvausta.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhteystiedot löytyvät: 

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta (avautuu uuteen välilehteen)

3. Tuomioistuinkäsittely

Potilasvahinkoasiaan voi hakea muutosta tuomioistuinkäsittelyssä. Korvausriitaa koskeva kanne voidaan nostaa Potilasvakuutuskeskusta vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. 

Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta.

Kanteen nostamisen määräajan kuluminen keskeytyy, jos asiassa pyydetään ratkaisusuositus liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta. Kun käsittely lautakunnassa on päättynyt, alkaa uusi, kolmen vuoden mittainen määräaika kanteen nostamiseen. Määräaika ei lakkaa kulumasta, jos asian käsittely lautakunnassa tai tuomioistuimessa keskeytetään tai peruutetaan ennen asian ratkaisemista. Tässä tilanteessa kanteen nostamisen määräaika on kuitenkin vähintään yhden vuoden pituinen, vaikka määräaikaa olisi ennen ratkaisusuosituksen pyytämistä ollut jäljellä tätä lyhyempi aika. Määräajan pidentäminen edellä kuvatulla tavalla on mahdollista vain kerran.