Sivun alasivut:

Tyytymättömyys päätökseen

Jos ole tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen korvauksen perustetta tai määrää koskevaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta kolmella tavalla:
1. oikaisupyyntö Potilasvakuutuskeskukseen
2. ratkaisusuosituspyyntö liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan
3. kanne tuomioistuimeen.

Oikaisupyyntö Potilasvakuutuskeskukseen

Jos korvauspäätös on mielestäsi perustunut puutteelliseen selvitykseen, voit lähettää Potilasvakuutuskeskukselle kirjallisen oikaisupyynnön. Pyynnössä tulisi yksilöidä, miltä osin selvitys oli puutteellinen ja mahdollisuuksien mukaan liittää puuttuva selvitys mukaan tai ainakin ilmoittaa, mistä se on saatavissa.

Oikaisupyynnön voi toimittaa sähköisesti.

Kun käytät sähköistä asiointia, käytä aina viimeisimmässä meiltä saamassasi kirjeessä olevaa käsittelynumeroa. Se on muotoa PO-0000-0000-000 tai PL-0000-0000-000, nollien tilalla on oma henkilökohtainen numerosi. Näin nopeutat asiasi käsittelyä.

 Voit toimittaa oikaisupyynnön Potilasvakuutuskeskuksen osoitteeseen myös postitse. Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

Oikaisupyyntö on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen antamisesta.

Ratkaisusuosituspyyntö liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan

Korvauspäätöksen mukana lähetetään muutoksenhausta kirjalliset ohjeet. Vahinkoasian käsittely lautakunnassa on maksutonta.

Ratkaisusuositusta voivat pyytää vahinkoa kärsinyt ja muu korvaukseen oikeutettu, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava taho, vakuutuksenottaja ja vakuutettu. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta antaa ratkaisusuosituksia myös Potilasvakuutuskeskuksen pyynnöstä. Muutosta voidaan hakea niin korvauksen perusteeseen kuin määräänkin. Muutosta keskuksen antamaan korvauspäätökseen haetaan lautakunnalta kirjallisesti.

Tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan korvausasiaan liikenne- ja potilasvahinkolautakunta voi antaa lausunnon tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä.

Ratkaisusuositusta on pyydettävä vuoden kuluessa Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen antamisesta. Jos Potilasvakuutuskeskuksen päätös on annettu ennen 1.1.2021, on ratkaisusuositusta pyydettävä kolmen vuoden kuluttua päätöksen antamisesta. Sovellettava määräaika käy ilmi korvauspäätöksen liitteenä annettavasta muutoksenhakuohjeesta.

 Vaikka korvauksen hakija pyytäisi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta ratkaisusuositusta myönteisen perustepäätöksen jälkeen vain korvausmääristä, lautakunta saattaa oma-aloitteisesti ottaa arvioitavaksi vahinkoasian myös itse korvausperusteen osalta. Vaikka vahinkoa kärsineen hakemuksesta tehdyssä ratkaisusuosituksessa todettaisiin, ettei korvausperustetta ole, Potilasvakuutuskeskus ei saa periä takaisin vahinkoa kärsineelle jo maksettua korvausta.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta (avautuu uuteen välilehteen)

Kanne tuomioistuimeen

Potilasvahinkoasiaan voi hakea muutosta tuomioistuinkäsittelyssä. Korvausriitaa koskeva kanne voidaan nostaa Potilasvakuutuskeskusta vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai korvausta vaativan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Kanne voidaan nostaa myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin alueella vahingon aiheuttanut toimi suoritettiin tai laiminlyöty toimi olisi ollut suoritettava tai jossa vahinko ilmeni.

Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta.

Kanteen nostamisen määräajan kuluminen keskeytyy, jos asiassa pyydetään ratkaisusuositus liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta. Kun käsittely lautakunnassa on päättynyt, alkaa uusi, kolmen vuoden mittainen määräaika kanteen nostamiseen. Määräaika ei lakkaa kulumasta, jos asian käsittely lautakunnassa tai tuomioistuimessa keskeytetään tai peruutetaan ennen asian ratkaisemista. Tässä tilanteessa kanteen nostamisen määräaika on kuitenkin vähintään yhden vuoden pituinen, vaikka määräaikaa olisi ennen ratkaisusuosituksen pyytämistä ollut jäljellä tätä lyhyempi aika. Määräajan pidentäminen edellä kuvatulla tavalla on mahdollista vain kerran.