Försäkring

Enligt patientskadelagen ska alla som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet ha försäkring för det ansvar som avses i lagen. Patientförsäkringen ökar både patienternas och vårdpersonalens säkerhet. Den som underlåtit att teckna patientförsäkring är enligt patientskadelagen skyldig att betala förhöjd, upp till tiodubbel försäkringspremie.

10.03.2015