Potilasvakuutus

Potilasvakuutus tuo turvaa potilaille ja hoitohenkilöstölle. Näille sivuille on koottu tietoa erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilöille ja hoitopaikoille sekä Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) jäsenvakuutusyhtiöille.

Potilasvahinkolain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Potilasvakuutuksen voi ottaa joko vakuutusyhtiöistä tai vielä vuoden 2020 loppuun asti Potilasvakuutuskeskuksesta. Vakuutuksen ottamisen laiminlyönyt joutuu maksamaan potilasvahinkolain mukaan korotettua, jopa 10-kertaista, vakuutusmaksua.

Näin otat vakuutuksen

Vakuuttamisvelvollisia ovat seuraavat toimijat:

  • itsenäisinä ammatinharjoittajina terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka on merkitty tai jotka voidaan merkitä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran rekisteriin
  • yritykset, jotka harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ja joiden palveluksessa, työ- tai virkasuhteessa, on Valviran rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä
  • ensihoitopalveluja tarjoavat yritykset, vaikka kyse ei olisi terveydenhuollon ammattihenkilöiden harjoittamasta ensihoitopalvelusta.
  • apteekit siellä myytävien reseptilääkkeiden osalta
  • sairaanhoitopiirit alueellaan tapahtuvan julkisen terveydenhuollon osalta
  • Suomen valtion laitokset niissä tapahtuvan terveyden- ja sairaanhoidon osalta.

Opiskelijat ja harjoittelijat rinnastetaan sen yrityksen tai laitoksen henkilöstöön, jonka valvonnan alaisena harjoittelu tapahtuu. Muut hoitopalveluita tarjoavat henkilöt, esim. luontaishoitaja, tai yritykset eivät ole potilasvahinkolain mukaan vakuuttamisvelvollisia eivätkä voi saada potilasvakuutusta. Heidän vakuutusturvansa on järjestettävissä vastuuvakuutuksella.

Etälääketiede

Potilasvakuutuksen piiriin kuuluu Suomen maantieteellisellä alueella annettu hoito. Sama rajaus koskee etähoitoa.

Jotta hoidon voidaan katsoa annetun Suomessa, edellytyksenä lähtökohtaisesti on, että sekä potilas että hoitoon osallistuva terveyden ja sairaanhoidon ammattihenkilö ovat hoitoa annettaessa fyysisesti Suomen aluerajojen sisäpuolella.

Korvauskäytännössä Suomessa annetuksi hoidoksi on kuitenkin katsottu tilanteet, joissa Suomessa toimiva terveydenhuollon harjoittaja hankkii terveyspalveluja ulkomailta. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun Suomessa otetun röntgenkuvan tulkinta tapahtuu ulkomailla, tai kun suomalainen terveyspalvelun tuottaja konsultoi ulkomaista tahoa ilman, että potilaalla on itsenäistä hoitosuhdetta ulkomaille.

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jää pääsääntöisesti kaikki sellainen tutkimus ja hoito, joka on annettu Suomessa vain osittain, esimerkiksi niin, että potilas ja hoitava lääkäri ovat hoitoa annettaessa eri valtioissa.

Poikkeuksena edellä kerrotusta lain soveltamisalaan kuuluviksi tulkitaan kuitenkin kuuluvaksi sellaiset tilanteet, joissa joko potilas tai hoitoa antava terveydenhuollon ammattihenkilö on sattumanvaraisesta syystä tilapäisesti ulkomailla ja hoito järjestetään etäyhteyksin. Tyypillisesti tällainen tilanne on käsillä, kun hoitosuhde on alkanut molempien osapuolten ollessa Suomessa, ja hoitokäynnin ja tutkimusten jälkeen jatkohoidosta sovitaan puhelinkonsultaatiossa tai sähköisten tietovälineiden avulla. Se, että potilas on tällä välin ehtinyt matkustaa lomalle ulkomaille, josta vastaa lääkärin soittoon, ei vaikuta hänen potilasvakuutusturvaansa.

Edellytyksenä lain soveltamisalan piiriin kuulumiselle kuitenkin on, että hoitosuhde on selkeästi muodostunut lain tarkoittamalla tavalla Suomessa rekisteröidylle palveluntuottajalle. Jos hoito on organisoitu ulkomailla annettuna hoitona, potilasvakuutuslaki ei tule sovellettavaksi.

Hoito ilman lääketieteellistä perustetta (esteettinen kirurgia)

Vaikka kysymyksessä ei olisi sairauden tai vamman hoito, kyse voi olla potilasvakuutuslainsäädännön näkökulmasta terveyden- ja sairaanhoidosta ja siten vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta toiminnasta.

Esimerkiksi esteettinen kirurgia, jonka tarkoituksena ei ole potilaan terveydentilan palauttaminen tai ylläpitäminen vaan puhtaasti potilaan ulkonäön muuttaminen esteettisin perustein, kuuluu potilasvakuutuksen soveltamisalaan.

Terveyden- ja sairaanhoitona pidetään myös esteettisin perustein annettavia injektiohoitoja, kun niiden antajana on terveydenhuollon ammattihenkilö. Injektiohoitoja antavalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee aina olla potilasvakuutus.

Joidenkin lääkeaineiden antamiseen liittyy rajoitteita. Esimerkiksi botuliinitoksiinihoitojen antaminen on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) mukaan vaativaa lääketieteellistä osaamista edellyttävä toimenpide ja lääkeaineen antamisen tulee tapahtua lääkärin valvonnassa. Injektion voi antaa myös esimerkiksi sairaanhoitaja, jolla on vaadittavan osaamisen lisäksi erikseen botuliinitoksiinin laittamiseen annettu koulutus. Vastuu hoidosta on kuitenkin aina lääkärillä, jonka valvonnan alaisena pistos tulee antaa.

Sellaisia esteettisiä injektiohoitoja, joissa ei käytetä reseptillä saatavia lääkeaineita vaan muita täyteaineita (esim. hyaluronihappo, prp-hoidot), voivat antaa muutkin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt. Muun kuin terveydenhuollon ammattihenkilön antamana nämä hoidot eivät kuulu potilasvakuutuksen piiriin.

Tapahtumien ensiaputehtävät ja muu vapaaehtoistyö

Jokaisella terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava potilasvakuutus hoidon yhteydessä aiheutuvien henkilövahinkojen varalta. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös tilanteita, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö on etukäteen suullisesti tai kirjallisesti sitoutunut toimimaan vapaaehtoistyössä, esimerkiksi ensiaputehtävissä urheilukilpailussa, festivaaleilla, konsertissa tai muussa tapahtumassa. Sillä, saako tehtävästä korvauksen vai onko kyseessä puhtaasti vapaaehtoistyö, ei ole vaikutusta vakuuttamisvelvollisuuteen.

Terveydenhuollon ammattihenkilö, joka lupautuu huolehtimaan tapahtuman ensiaputehtävistä, vastaa itse siitä, että hänellä on toiminnan kattava potilasvakuutus.

Jos toimintaa harjoitetaan jonkin yhteisön kuten tapahtumanjärjestäjän tai tapahtumassa ensiaputoiminnasta vastaavan yrityksen tai yhdistyksen lukuun, vakuuttamisvelvollisuus on tällä yhteisöllä.

Jos kaikilla tapahtuman ensiaputehtävissä toimivilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä itsellään on ensiaputoiminnan kattava vakuutus, ei tapahtuman tai ensiavun järjestäjän tarvitse ottaa tapahtumaa varten erillistä potilasvakuutusta. Se yhteisö, jonka lukuun toimintaa harjoitetaan kuitenkin vastaa viime kädessä siitä, että toiminta on potilasvakuutettu. Vakuutusturvan kattavuus on hyvä tarkistaa etukäteen joko vakuutuksen myöntäneestä vakuutusyhtiöstä, ammattiliitosta tai Potilasvakuutuskeskuksesta.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske terveydenhuollon ammattihenkilöä silloin, kun hän ennakolta sopimatta antaa apua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä. Tällainen terveydenhuollon ammattihenkilön antama kiireellinen hoito on 1.1.2021 alkaen vakuutettu suoraan lain nojalla (ks. tarkemmin kohta Terveydenhuollon ammattihenkilön auttamisvelvollisuus).

Terveydenhuollon ammattihenkilön auttamisvelvollisuus

Sattumalta onnettomuuspaikalle osuvan ja ensiapua antavan terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaan ei sovelleta 31.12.2020 saakka voimassa olevaa potilasvahinkolakia. Uuden, 1.1.2021 voimaan tulevan potilasvakuutuslain mukaan onnettomuuspaikalle osuvan ja ensiapua antavan terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaan sen sijaan sovelletaan uutta potilasvakuutuslakia.

Terveydenhuollon ammattihenkilö ei kuitenkaan tarvitse erillistä potilasvakuutusta siltä varalta, että hän saattaa joutua antamaan apua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä, esimerkiksi kadulla tai yleisötapahtumassa. Tällaiset tilanteet on vakuutettu suoraan potilasvakuutuslain auttamisvelvollisuutta koskevan erillisen säännöksen nojalla.

Vaikka kiireellistä apua antaneella terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi voimassa oleva potilasvakuutus, näitä ns. auttamisvahinkoja ei korvata tästä vakuutuksesta: Potilasvakuutuskeskus korvaa aiheutuneet vahingot ja aiheutuneet kustannukset kohdistetaan potilasvakuutuksen jakojärjestelmään.

Vuokratyövoiman vakuuttaminen

Potilasvakuutuslain 6 §:n mukaan jokaisella terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvakuutuslain mukaisen vastuun varalta. Velvollisuus koskee yhteisöjä, säätiöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä työnantajia, joiden palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Potilasvakuutuslakia sovelletaan siis sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaan, että terveydenhuollon toimintayksiköissä tapahtuvaan toimintaan.

Vakuutuksen ottaa työnantaja työ- tai virkasuhteessa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön puolesta tai itsenäinen ammatinharjoittaja itse suoraan potilasvakuuttamista harjoittavalta vakuutusyhtiöltä. Itsenäinen ammatinharjoittaja voi hoitaa vakuutusturvansa myös ammattiliiton jäsenetuna myönnettävän ryhmävakuutuksen tai ryhmäetuvakuutuksen kautta. Terveydenhuollon toimija voi ottaa potilasvakuutuksen myös sopimuskumppaninsa puolesta.

Työnantaja vastaa työsuhteisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasvakuutuksesta. Työnantaja-asema ja vakuuttamisvelvollisuus on myös niillä yrityksillä, jotka hankkivat työvoimaa ostopalveluna ja välittävät vuokratyövoimaa terveydenhuollon toimintayksiköille: vakuuttamisvelvollinen on työnantajana toimiva vuokratyövoimaa välittävä yritys, ei se vastaanottava toimintayksikkö, jossa toimintaa harjoitetaan. Itsenäisenä ammattiharjoittajana toimivan on itse varmistettava, että toimintaa varten on otettu potilasvakuutus. Tämä koskee myös Suomessa toimivia ulkomaisia ammattihenkilöitä ja yrityksiä.

Julkisen sektorin ottamien vakuutuksien piiriin eivät kuulu henkilöt, jotka toimivat julkisessa terveydenhuollossa, mutta ovat työsuhteessa yksityiseen yritykseen tai ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Lisätietoja potilasvakuuttamisesta saat Potilasvakuutuskeskuksesta ja sen jäsenvakuutusyhtiöistä.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot