Läheisten korvaukset

Potilasvahingoista maksetaan korvaukset pääsääntöisesti ainoastaan vahinkoa kärsineelle. Muulle kuin vahinkoa kärsineelle aiheutuneita menetyksiä ei lähtökohtaisesti voida korvata, vaikka ne johtuisivatkin vahinkotapahtumasta.

Erityisestä syystä vahinkoa kärsineen läheisille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullinen korvaus tarpeellisista kuluista tai ansionmenetyksestä, jotka aiheutuvat vahinkoa kärsineen hoitamisesta. Erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että vahinkoa kärsinyt on lapsi, hän on kehitysvammainen tai vahinkoa kärsinyt on saanut potilasvahingon seurauksena erityisen vaikean vamman. Erityisen syyn olemassaolo harkitaan aina tapauskohtaisesti. Läheisellä tarkoitetaan vahingoittuneen perheenjäseniä tai muita erityisen läheisiä henkilöitä.

Korvausta vahinkoa kärsineen hoitamisesta voi saada enintään siihen asti, kun potilasvahingossa saadun vamman tila on vakiintunut. Potilasvahingoista ei makseta vahinkoa kärsineen läheisille korvausta henkisestä kärsimyksestä tai muusta epämukavuudesta, jota perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen potilasvahingon vuoksi aiheuttaa.