Kuolintapaus

Kuolintapauksessa suoranaiset hautajaiskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut voidaan korvata kohtuulliseen määrään saakka. Korvattavia ovat mm. hautapaikasta, arkusta, hautakivestä, hautajaistilaisuudesta, kukista, lehti-ilmoituksista ja suruvaatteista aiheutuneet kulut. Hautauskulut korvataan kuolinpesälle tai sille, joka on suorittanut kulut omista varoistaan.

Jos hautauskustannuksiin saadaan muualta avustusta, potilasvakuutuksesta tulevaa korvaussummaa voidaan pienentää siltä osin. Perunkirjoituskuluista ei makseta korvausta, koska vahingonkorvausoikeuden vakiintuneen käytännön mukaan näitä kuluja ei pidetä hautaamiseen liittyvinä korvattavina kustannuksina.

Kuolintapauksessa korvataan tarpeellinen elatus siihen oikeutetulle. Elatukseen oikeutettuja ovat leski ja alaikäiset lapset sekä eräissä tapauksissa myös alle 21-vuotiaat opiskelevat lapset. Korvausta voivat saada myös muut, jotka ovat tosiasiallisesti saaneet elatusta nyttemmin kuolleelta henkilöltä.

Korvausta maksetaan siltä osin kuin korvauksensaajan muut tulot, varallisuus ja muiden lakien perusteella maksettavat etuudet, kuten perhe-eläkkeet, eivät takaa tarpeellista elatusta.